Nowelizacja ustawy z 17 października 2008 r. o służbie medycyny pracy przyjęta bez poprawek przez Senat trafi teraz do podpisu prezydenta. Główna zmiana, jaką wprowadza, dotyczy obowiązku zawierania pisemnych umów przez pracodawców z ośrodkami medycyny pracy wykonującymi świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Ma to wyeliminować zawieranie fikcyjnych umów między tymi stronami. Nowela nakłada również na psychologów obowiązek dokumentowania przeprowadzanych badań i wydawanych orzeczeń. Wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do lekarzy, pielęgniarek i psychologów, wobec których stwierdzono uchybienia dotyczące trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń, w tym badań profilaktycznych. Zmiana ustawy o służbie medycyny pracy zacznie obowiązywać po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.