OŚWIATA Pani Małgorzata jest nauczycielką. – W 2014 r. przez całe ferie letnie przebywałam w szpitalu – mówi czytelniczka. – Kilka dni temu zażądałam od dyrektora szkoły wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nieskorzystanie z urlopu podczas wakacji. Przełożony stwierdził, że roszczenie uległo przedawnieniu i nic mi się nie należy. Czy to prawda – pyta kobieta
Co do zasady, nauczycielom przysługuje prawo do dodatkowego urlopu w czasie ferii zimowych i letnich. Gdy na wypoczynek nie zostanie wykorzystane co najmniej osiem tygodni, to wówczas Karta nauczyciela przyznaje specjalne uprawnienie. Nauczyciel może w takiej sytuacji ubiegać się o urlop uzupełniający. Czas wolny powinien być przyznany w ciągu roku szkolnego. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa żądać od nauczyciela, aby wykorzystał swój urlop w czasie przerw świątecznych lub kolejnych ferii.
Podczas wakacji nauczyciel może wykonywać dodatkowe obowiązki, jak choćby nadzorowanie remontów lub przygotowywanie uczniów do egzaminów poprawkowych. Może się również zdarzyć, że w trakcie urlopu wypoczynkowego belfer przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Wówczas trzeba obliczyć, czy został wykorzystany minimalny okres wypoczynku feryjnego.
Z informcji czytelniczki wynika, że zamiast cieszyć się z urlopu, całe wakacje przebywała na zwolnieniu lekarskim. Trzeba jednak pamiętać, że do minimalnego okresu ośmiu tygodni wliczyć trzeba też ferie zimowe. Zakładamy, że wówczas pani Małgorzata nie wykonywała swoich obowiązków pracowniczych. Dlatego wymiar urlopu uzupełniającego powinien wynosić: 8 – 2 = 6 tygodni.
Nie ma racji dyrektor szkoły, który twierdzi, iż prawo do urlopu uległo przedawnieniu. Bieg tego okresu rozpoczął się bowiem 30 września 2015 r. i wynosi 3 lata. Czytelniczka nie powinna jednak ubiegać się o przyznanie ekwiwalentu pieniężnego, gdyż przysługuje on tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Naturalną konsekwencją niewykorzystania urlopu w trakcie ferii jest przyznanie dni wolnych. Postępowanie dyrektora jest sprzeczne z kodeksem pracy. Zaległego urlopu trzeba bowiem udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. ©?
Dziennik Gazeta Prawna
Podstawa prawna
Art. 64 ust. 1, art. 66 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.). Art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).