Tylko do 31 maja rolnicy z firmą mają czas na zgłoszenie do kasy swoich przychodów z tytułu prowadzenia działalności w 2015 r. Obowiązek taki wynika z art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.). Zgodnie z nim rolnik prowadzący firmę może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w KRUS, o ile złoży stosowny dokument.

Może to być zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie zainteresowanego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Kwota graniczna za 2015 r. wynosi 3204 zł. Przekroczenie jej spowoduje, że rolnik z KRUS trafi do ZUS. Także niezłożenie takiego dokumentu w terminie jest równoznaczne z tym, że zainteresowany, poczynając od 1 czerwca 2016 r., zostanie z urzędu wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników. Takie same zasady dotyczą również rolników oraz domowników współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przy czym możliwość równoczesnego prowadzenia firmy i pozostania w KRUS mają wyłącznie te osoby, które nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata podlegały ubezpieczeniu rolniczemu w pełnym zakresie z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i nadal prowadzą działalność rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego (w dziale specjalnym).

Reklama

Osoby zakładające firmę muszą też pamiętać o złożeniu w kasie oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia. Mają na to 14 dni, licząc od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie tego terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia w KRUS.

Ważne
Z możliwości równoczesnego ubezpieczenia w kasie i prowadzenia firmy nie mogą korzystać pracownicy, emeryci i renciści

Polecany produkt: Umowy terminowe >>>