● Ustawa z 20 maja 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Wdraża dyrektywę 2014/67/UE, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług. W ustawie określono zasady: ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju, kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu, współpracy PIP z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych. Przepisy mają wejść w życie 18 czerwca 2016 r. Nowela skierowana do prac w Senacie.
● Ustawa z 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.
Od 1 października 2016 r. zacznie funkcjonować nowa wojskowa uczelnia pod nazwą: Akademia Sztuki Wojennej. Dotychczasowa Akademia Obrony Narodowej będzie jeszcze działać do 30 września 2016 r. Na uczelni m.in. oficerowie będą zdobywać tytuł oficera dyplomowanego. Resort obrony chce dzięki tej zmianie lepiej dostosować uczelnie do potrzeb wojska. W nowej ASW będą tworzone ośrodki analityczne. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2016 r. Ustawa skierowana do Senatu.
● Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi
Dostosowuje polskie przepisy do unijnych regulacji w zakresie bezpieczeństwa – wprowadza zasady udzielania akredytacji centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa, określa wymagania dla dawców krwi (umożliwi np. oddawanie jej przez cudzoziemców). Ułatwia też wprowadzenie systemu E-krew, który ma m.in. pomóc w ocenie optymalnego zużycia krwi. Zmiany wejdą w życie po 3 miesięcach od publikacji (dwa przepisy od 2017 r.). Po przegłosowaniu przez Sejm poprawek Senatu ustawa skierowana do podpisu prezydenta.
● Ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (pierwotny nr druku sejmowego 429)
Jej celem jest wydłużenie terminu, w jakim uczelnie mają czas na dostosowanie nazw uczelni do wymogów. Zgodnie bowiem z obowiązująca ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) uczelnie do 30 czerwca 2016 r. mają obowiązek dostosowania swoich nazw do wymagań określonych w tym akcie. Proponowana regulacja zakłada przesunięcie tego terminu do 30 czerwca 2020 r. Chodzi m.in. o możliwość używania w nazwie uczelni jednego z wyrazów: „uniwersytet”, „uniwersytet techniczny”, „uniwersytet przymiotnikowy”, „politechnika”, „akademia”. Jest ona uzależniona od liczby posiadanych przez wydziały uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowela skierowana do prac w Senacie.
● Ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (pierwotny nr druku sejmowego 433)
Jej celem jest stworzenie jednolitego systemu antyplagiatowego dla uczelni. Obecnie każda uczelnia musi zakupić własny program antyplagiatowy. Zdaniem resortu to generuje ogromne koszty. Dlatego chce stworzyć własny program, który będzie udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju. Ponadto nowela odracza termin, w którym obowiązkowo mają być sprawdzane prace dyplomowe – obligatoryjnie będą dopiero od roku akademickiego 2018/2019. Przewiduje też wydłużenie, z 31 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., terminu na przekazywanie przez uczelnie obronionych prac dyplomowych do repozytorium. Ustawa ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Skierowana do prac w Senacie.
● Ustawa z 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych
Reguluje procedury powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów badawczych oraz skład ich rad naukowych. Zgodnie z nowelą dyrektora instytutu będzie powoływał minister nadzorujący daną placówkę. Szef resortu będzie też miał prawo niepowołania dyrektora, jeśli żaden z kandydatów nie da gwarancji prawidłowej realizacji zadań placówki. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowela skierowana do dalszych prac w Senacie.
RZĄD PRZYJĄŁ
● Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
Ma odciążyć uczelnie od nadmiaru obowiązków biurokratycznych. Zakłada też zmiany dla akademicków. Poszerza katalog placówek, w których bez zgody rektora będzie mógł się zatrudnić nauczyciel pracujący w uczelni publicznej. Będą to m.in. szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki artystyczne. Odstępuje też od przeprowadzania postępowania konkursowego w razie awansowania akademika. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2016 r. Projekt nowelizacji przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. ©?