Komentowane rozporządzenie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., jest aktem wykonawczym do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372: dalej: ustawa zasiłkowa), który określa szczegółowo zakres informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty.
Ustawa odnosi się do dokumentów i danych podstawowych (np. zaświadczenie lekarskie i jego treść, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka), natomiast rozporządzenie określa wymagane dokumenty dodatkowe oraz konkretne przypadki ich zastosowania (np. zaświadczenie lekarskie i zakres informacji niezbędnych dla ustalenia prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia czy zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem). W załącznikach do rozporządzenia określono zakres wymaganych danych dla odpowiednich zaświadczeń, oświadczeń lub wniosków dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń.
Wskazane dokumenty i informacje są wykorzystywane przez płatników składek uprawnionych do wypłaty zasiłków (tj. zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych) w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków w tym zakresie oraz przez ZUS, który jest płatnikiem zasiłków dla ubezpieczonych zatrudnionych u płatników składek nieuprawnionych do wypłaty zasiłków albo za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz dla tych ubezpieczonych, dla których jest płatnikiem zasiłków z mocy ustawy (np. prowadzących pozarolniczą działalność, duchownych).
Należy podkreślić, że omawiane rozporządzenie w sposób odmienny od poprzedniego reguluje zasady przekazywania danych i informacji niezbędnych do wypłaty zasiłków zarówno przez płatników składek, jak i ubezpieczonych, bo z pominięciem sformalizowanych formularzy, takich jak ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b, ZUS Np-7, ZUS Z-15, ZUS Z-10. Dane wymagane przez te formularze obecnie powinny być przekazywane w sposób określony w załącznikach do rozporządzenia (w ramach odpowiednich zaświadczeń, oświadczeń lub wniosków). Pozostawiono jednak także możliwość korzystania z formularzy (są one dostępne na stronie internetowej ZUS).
Uwaga! Komentarz do ustawy zasiłkowej w zakresie dokumentowania oraz ustalania prawa do zasiłków ukazał się w DGP nr 58/2016 z 24 marca 2016 r. i nr 82/2016 z 28 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
- z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
- z 16 kwiet nia 20 04 r. o czasie pracy kierowców
- z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
- z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
- z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
- z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
- z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
- z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
- z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia dotyczące:
- należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
- szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
- szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
- sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy
- zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
- przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl