Komentowane rozporządzenie, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., jest aktem wykonawczym do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372: dalej: ustawa zasiłkowa), który określa szczegółowo zakres informacji i dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków i ich wypłaty.
Ustawa odnosi się do dokumentów i danych podstawowych (np. zaświadczenie lekarskie i jego treść, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka), natomiast rozporządzenie określa wymagane dokumenty dodatkowe oraz konkretne przypadki ich zastosowania (np. zaświadczenie lekarskie i zakres informacji niezbędnych dla ustalenia prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia czy zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem). W załącznikach do rozporządzenia określono zakres wymaganych danych dla odpowiednich zaświadczeń, oświadczeń lub wniosków dotyczących poszczególnych rodzajów świadczeń.
Wskazane dokumenty i informacje są wykorzystywane przez płatników składek uprawnionych do wypłaty zasiłków (tj. zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych) w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków w tym zakresie oraz przez ZUS, który jest płatnikiem zasiłków dla ubezpieczonych zatrudnionych u płatników składek nieuprawnionych do wypłaty zasiłków albo za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia oraz dla tych ubezpieczonych, dla których jest płatnikiem zasiłków z mocy ustawy (np. prowadzących pozarolniczą działalność, duchownych).