Pobieram rentę po śmierci ojca. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich, które skończę w lipcu tego roku – opowiada pani Natalia. – We wrześniu mam zamiar rozpocząć naukę w dwuletnim studium policealnym. 28 listopada 2017 r. ukończę 25 lat, a studium w czerwcu 2018 r. Czy renta będzie mi przysługiwać tylko do ukończenia 25. roku życia, czy do czasu, kiedy będę jeszcze się uczyć, czyli do czerwca 2018 r.? Proszę o odpowiedź, gdyż ciągle dostaję sprzeczne informacje – pisze czytelniczka
Niestety, nie mamy dla pani Natalii dobrych wieści. Jak wyjaśnia Radosław Milczarski z centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przepisy ustawy emerytalnej stanowią, że jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.
– Skoro więc czytelniczka, która 25 lat osiągnie 28 listopada 2017 r., ma zamiar – po ukończeniu studiów wyższych – rozpocząć naukę w studium policealnym, nie będzie podstaw do przedłużenia prawa do renty rodzinnej po osiągnięciu 25. roku życia.
Przypominamy: renta rodzinna przysługuje dzieciom (ale też innym uprawnionym) osoby, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury (także pomostowej) lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
Do renty rodzinnej mają prawo dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione – do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem że uczą się w szkole lub studiują. Wtedy prawo to przysługuje im do ukończenia 25 lat, a bez względu na wiek tym dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat. Pod pojęciem nauki w szkole należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym. Wyjątek stanowi wspomniany wyżej przypadek ukończenia 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej (prawo do renty się wydłuża do końca tego roku studiów).
Podstawa prawna
Art. 68 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).