Osoby z ponad 25-letnim stażem pracy mogą pobierać w Holandii, nawet przez dwa i pół roku, zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 70 proc. swojej płacy. Warunkiem jest pozostawanie na terytorium tego kraju.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnego przysługuje w Holandii osobie bezrobotnej, której okres stażu pracy na terytorium tego kraju wynosi co najmniej 26 tygodni. W praktyce oznacza to, że osobom, które przepracowały w Holandii krócej niż 6 miesięcy, lub pracowały mniej niż 3 dni w tygodniu świadczenie z tytułu utraty pracy nie przysługuje. Prawa do zasiłku w tym kraju nie mają również osoby, które dojeżdżały co tydzień lub częściej do Holandii ze swojego stałego miejsca zamieszkania (na przykład z Polski) oraz samozatrudnionym. W Holandii ta ostatnia kategoria osób w ogóle nie jest ubezpieczona na wypadek utraty pracy.
Podobnie jest z pracownikami oddelegowanymi przez firmy macierzyste do pracy na terytorium tego kraju, lub pracującymi tam na rzecz agencji pracy tymczasowej, która swoją siedzibę ma w Polsce. Obie te grupy zawodowe podlegają wyłącznie polskiemu systemowi ubezpieczeń.

Gdzie się zarejestrować

Przyznawaniem, naliczaniem i wypłatą tzw. werkloosheidswet (WW), czyli zasiłku dla bezrobotnych, zajmuje się w Holandii jedna instytucja rządowa - Centrum ds. Pracy i Dochodów (Centrum voor Werk en Inkomen - UWV). Agenda ma swoje oddziały w każdym większym holenderskim mieście. Adresy, oraz wszelkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji można znaleźć na ich oficjalnej stronie internetowej: www. uwv. nl. (informacje wyłącznie w języku niderlandzkim - red.).
Holenderskie przepisy stanowią, że po utracie pracy należy niezwłocznie udać się do jednego z biur UWV. Trzeba tam wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy oraz przedstawić holenderską polisę ubezpieczeniową. To ważne, bo bez ubezpieczenia nie można dokonać rejestracji. Okresy zatrudnienia do zasiłku potwierdza się za pomocą standardowego, unijnego formularza: E 301, który jest dostępny w każdym biurze UWV.
- Warunkiem otrzymania zasiłku w Holandii jest gotowość podjęcia pracy oraz podpisanie zobowiązania o aktywnym jej poszukiwaniu przez cały okres pobierania świadczenia. Należy też pozostać na terytorium Holandii, inaczej zasiłek się traci - przypomina Renata Kowalska, konsul ds. prawnych w Ambasadzie RP w Hadze.

Różne zasiłki

Wysokość zasiłku oraz okres jego pobierania w dużej mierze zależy w Holandii od stażu pracy i osiąganych zarobków. Nie obowiązuje jeden okres jego otrzymywania. Nie ma też ustalonej stawki dla wszystkich.
- Okres przyznania świadczenia jest uzależniony od ilości przepracowanych lat oraz wieku i może wynosić od trzech miesięcy do nawet dwóch lat i sześciu miesięcy - mówi Renata Kowalska.
Podobne zasady obowiązują w przypadku ustalania wysokości zasiłku. Tu czynnikiem decydującym o stawce jest wielkość osiąganych w Holandii zarobków. Bezrobotni otrzymują zasiłek do 70 proc. swojego dochodu brutto, przy czym średnia do tego świadczenia obliczana jest z ostatnich dwunastu miesięcy pracy.
Maksymalna kwota świadczenia nie może jednak przekraczać 177,03 euro tygodniowo.
WAŻNE ADRESY
www.uwv.nl (holenderski urząd pracy, informacje po niderlandzku)
www.postbus51.nl (rządowe centrum informacyjne, informacje po niderlandzku)
www.polski.szw.nl (nowa witryna Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia, informacje w j. polskim)
www.haga.polemb.net (strona polskiej ambasady w Hadze, znajduje się na niej przewodnik po zasiłkach holenderskich)