Czy pracownik może kwestionować skuteczność zawartej umowy o pracę i uchylić się od jej wykonania tylko z tego powodu, że nie określa ona miejsca i wymiaru czasu pracy?
Wymogi w zakresie treści umowy o pracę zostały określone w art. 29 par. 1 k.p. Zgodnie z nim w umowie należy wskazać jej strony i rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i płacy. Ostatni z wymienionych wymogów obejmuje w szczególności rodzaj pracy, jej miejsce, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia jej świadczenia. Zawarcie w umowie wszystkich elementów określonych w art. 29 par. 1 k.p. nie jest jednak warunkiem jej ważności. Powszechnie przyjmuje się, że jedynym niezbędnym składnikiem jest rodzaj pracy (jego brak mógłby przesądzać o tym, że umowa nie została skutecznie zawarta).
Pozostałe elementy umowy wymienione w art. 29 par. 1 k.p. są co prawda obligatoryjne i pracodawca powinien potwierdzić je na piśmie, jednak ich pominięcie nie powoduje nieważności kontraktu. Można je bowiem ustalić w sposób pośredni, według zasad opisanych poniżej.