Sejm - nowelizując w czwartek ustawę o Indywidualnych Kontach Emerytalnych - zgodził się na dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE.

Za przyjęciem nowelizacji było 410 posłów, przeciw 8, dwóch wstrzymało się od głosu.

Posłowie nie przyjęli poprawki PiS, zgodnie z którą oszczędzający w IKE mieliby prawo do zwolnienia z podatku dochodowego środków gromadzonych na koncie emerytalnym dziecka.

Nowe rozwiązania przewidują dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE (z ok. 4,5 tys. zł obecnie do ok. 9 tys. zł po nowelizacji). Miałby on wynosić trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Trzykrotność średniego wynagrodzenia będzie ustalana w oparciu o projektowane średnie miesięczne wynagrodzenie w projekcie budżetu albo w oparciu o prowizorium budżetowe.

Limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim. Przewidziano też uelastycznienie zasad zwrotu i wypłaty pieniędzy z indywidualnych kont emerytalnych.

W roku 2007 były 915 492 indywidualne konta emerytalne, na których zgromadzono 1 864 mln zł.

Obecnie osoba, która nie spełnia warunków do wypłaty środków z IKE, jeśli chce z nich skorzystać, musi rozwiązać umowę oszczędzania. Otrzymuje wtedy zwrot zgromadzonych środków, pomniejszonych o 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych.

Po nowelizacji częściowy zwrot środków ma być możliwy bez rozwiązywania umowy, byleby został zapłacony od nich podatek. Wypłata zgromadzonego kapitału ma być również możliwa w ratach.

W roku 2007 były 915 492 indywidualne konta emerytalne, na których zgromadzono 1 864 mln zł. Jest to wzrost o ponad 40 proc. w stosunku do roku 2006.