Sejm przyjął w czwartek nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidującą m.in. zwiększenie praw dzieci w relacjach z rodzicami i w postępowaniach sądowych oraz normujący kwestie pokrewieństwa i pochodzenia.

Za przyjęciem noweli głosowało 378 posłów, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się do głosu.

Jak napisano w uzasadnieniu do noweli, obecnie obowiązujące unormowania prawne w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym uchwalono ponad 40 lat temu i nie odpowiadają współczesnym wymaganiom, dlatego wymagają zmian.

Nowelizacja, która po pracach w komisji sejmowej powstała z połączenia propozycji rządowej i poselskiej, wprowadza m.in. definicję ustawową pokrewieństwa, a także przepisy dotyczące stopnia pokrewieństwa. Zgodnie z nią, zasadniczą przesłanką ustalenia pochodzenia dziecka ma być fakt jego biologicznego pochodzenia.

Nowelizacja przewiduje, że w sytuacji, gdy jedna kobieta urodziła dziecko, a od innej pochodzi ono genetycznie, matką jest ta, która je urodziła. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy kobieta nosi ciążę pochodzącą z komórki jajowej innej kobiety.

Uznanie ojcostwa ma się opierać na fakcie (oświadczeniu wiedzy, a nie oświadczeniu woli), czyli potwierdzeniu ojcostwa np. przy pomocy testów DNA. Dotychczas stosowano zasadę "oświadczenia woli", czyli uznania przez mężczyznę dziecka za swoje bez przeprowadzania badań. Z takiego oświadczenia mógł się on później wycofać.

Nowela (zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2007 r.) wprowadza też mechanizmy, które pozwalają na uznanie dziecka po jego śmierci.

Wprowadzone zmiany zobowiązują również rodziców, by podejmując ważne decyzje mające wpływ na dziecko liczyli się z jego opinią

W przypadku braku porozumienia rodziców dziecka co do tego, czyje nazwisko powinno ono nosić, nowelizacja precyzuje, że ma ono być złożone z nazwiska matki i nazwiska ojca.

Ustawa zawiera też zasadę nierozdzielania rodzeństwa kierowanego do rodziny zastępczej lub domu dziecka. Możliwość rozdzielenia będzie dopuszczalna jedynie ze względu "na dobro dziecka". Do tej pory zasada ta była zawarta jedynie w przepisach o pomocy społecznej.

Wprowadzone zmiany zobowiązują również rodziców, by podejmując ważne decyzje mające wpływ na dziecko liczyli się z jego opinią. Dotyczy to głównie sytuacji, gdy posiada ono majątek, na przykład spadek, a rodzice jako prawni opiekuni nieletniego mogą nim rozporządzać.

Nowelizacja wprowadza koncepcję "planu wychowawczego". Będzie on pomocny przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej rodziców żyjących osobno. Mają to być porozumienia zawierane pomiędzy matką a ojcem dotyczące sprawowania pieczy nad dzieckiem, podejmowania decyzji w jego sprawach dziecka oraz kontaktów z nim. Rodzice będą musieli brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Od przedstawienia takiego planu sądowi będzie zależeć powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.