Przychodnie i szpitale w konkursach ogłaszanych przez NFZ dostaną premię m.in. za elektroniczną dokumentację i szkolenie przyszłych lekarzy specjalistów. Tak zakłada projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
By móc szkolić lekarzy, placówki medyczne muszą przejść akredytację, mieć dobre kadry i sprzęt. Dlatego prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego będzie jednym z uwzględnianych w konkursach mierników jakości. Nowym kryterium jakości będzie też prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej, jeszcze zanim będzie to obowiązkowe.
Z kolei jeśli chodzi o kompleksowość usług, dotychczas wystarczyło mieć np. oddział czy poradnię przyszpitalną, teraz warunkiem dodatkowym będzie to, by pacjenci mieli do niej dostęp w ramach powszechnego systemu. Premiowane będzie również świadczenie usług medycznych przez długi czas (choć wcześniej UOKiK miał zastrzeżenia do stosowania takich zapisów przez NFZ).
Na lepszą ocenę liczyć też będą mogły placówki posiadające ważną pozytywną opinię wojewody co do celowości inwestycji oraz te, które działały na rynku przed nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 r. Akt dotyczy m.in. map potrzeb zdrowotnych i wprowadził oceny inwestycji po to, by nie dublować zakupów sprzętu i nie rozdrabniać kontraktów.
Reklama
W nowym rozporządzeniu znajdą się też wytyczne, jak rozstrzygać sytuacje, gdy dwóch świadczeniodawców ma tyle samo punktów w konkursie. Wtedy o pozycji w rankingu decydować będzie większa liczba punktów uzyskana kolejno w kryteriach: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość realizacji świadczeń oraz cena.
Projekt wprowadza punkty ujemne, np. za nieterminowe przekazywanie list oczekujących na świadczenia, lokalizację mammobusu poza miejscami wskazanymi w umowie czy niewykorzystywanie basenu w rehabilitacji, jeśli wpisano go do oferty. Zdaniem MZ punkty karne będą równoważyć zapisy premiujące ciągłość świadczeń, które mogą stanowić barierę dla nowych świadczeniodawców.
Nowe kryteria oceny ofert mają obowiązywać od 1 lipca. Dotychczas były one ustalane przez NFZ. Resort zdrowia w większości przejął to, co przez lata wypracowywał fundusz, ale postarał się wyjaśnić sporne kwestie i ująć kryteria w tabele z jasno przypisaną punktacją.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach