Wzmacnianie kompetencji zawodowych, pomoc w przezwyciężaniu trudności w pracy oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu to najważniejsze cele, jakie ma zapewniać superwizja pracy socjalnej. Sposób jej organizacji określa projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z jego brzmieniem superwizja będzie mogła być realizowana w formie indywidualnej lub grupowej, a warunkiem jej rozpoczęcia będzie zawarcie kontraktu między pracownikiem socjalnym i osobą, która będzie jego superwizorem. Aby mogła ona świadczyć usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego, będzie musiała jednak spełnić wskazane w rozporządzeniu wymogi.

– Są one konieczne, aby zapewnić odpowiedni standard superwizji. Obecnie działa wielu samozwańczych superwizorów, spośród których niektórzy nie posiadają właściwych kwalifikacji – mówi dr Joanna Staręga-Piasek, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.

Projekt przewiduje, że superwizorem będzie mogła zostać osoba, która uzyska certyfikat. W tym celu będzie musiała skończyć szkolenie, którego program obejmuje 480 godzin podzielonych na pięć obszarów tematycznych. Jednym z nich będą zajęcia praktyczne (140 godzin). Następnie kandydat na superwizora przystąpi do egzaminu przeprowadzanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Będzie się on składał z części pisemnej, mającej formę testu sprawdzającego znajomość zagadnień wchodzących w zakres odbytego szkolenia, oraz ustnej, weryfikującej umiejętności praktyczne. Dopiero jego pozytywne zaliczenie pozwoli uzyskać wspomniany certyfikat.

Ponadto rozporządzenie wskazuje, jakie warunki będzie musiał spełnić podmiot zamierzający organizować szkolenia dla superwizorów pracy socjalnej. Do najważniejszych z nich należy opracowanie kursu, który będzie zgodny z minimum programowym wskazanym w przepisach i zostanie zaakceptowany przez ministra rodziny oraz zatrudnianie kadry dydaktycznej mającej odpowiednie kwalifikacje. Resort będzie sprawdzał, czy instytucja może prowadzić szkolenia i po wydaniu zgody wpisywać ją do rejestru podmiotów uprawnionych do kształcenia superwizorów. Taka ewidencja będzie dostępna na stronie internetowej ministerstwa.

Wreszcie akt wykonawczy zakłada, że minister będzie sprawował nadzór nad kursami poprzez wizytacje w podmiotach, które uzyskały uprawnienia w tej kwestii. W przypadku gdy kontrola stwierdzi uchybienia, wydane zostaną zalecenia powizytacyjne. Ich nieuwzględnienie może doprowadzić do wycofania zgody na kształcenie kandydatów na superwizorów.

Ważne
Za przystąpienie do egzaminu będzie pobierana opłata. Będzie ona wynosić 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok (obecnie byłoby to 779,95 zł)

Etap legislacyjny

Konsultacje projektu rozporządzenia