Czwarta, ostatnia część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; dalej: ustawa zasiłkowa) zawiera wyjaśnienia do przepisów dotyczących dokumentowania niezdolności do pracy (wystawiania zaświadczeń lekarskich) oraz krótkie omówienie przepisów przejściowych.
- Od 1 stycznia tego roku na mocy zmian wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 1066; dalej: ustawa nowelizacyjna) zwolnienia lekarskie mogą być wystawiane w dwojaki sposób – na dotychczas obowiązującym druku ZUS ZLA oraz elektronicznie. Forma elektroniczna wydaje się wygodna dla wszystkich – lekarz ma mniej papierkowej pracy, ZUS i płatnik mają od razu informacje o niezdolności do pracy ubezpieczonego, a sam ubezpieczony nie musi się już martwić o terminowe dostarczenie druku do swojego płatnika. Zmianie ulega bowiem nie tylko forma zaświadczenia lekarskiego, z papierowej na elektroniczną e-ZLA, lecz także sposób jego dostarczania płatnikowi zasiłków. Gdy lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej, jest ono automatycznie kierowane tą drogą do ZUS. Z kolei ZUS udostępnia to zaświadczenie płatnikom składek, którzy - gdy rozliczają się z ZUS w formie elektronicznej (tj. rozliczają składki za więcej niż pięć osób) - mają obowiązek wyznaczenia na swoim profilu informacyjnym PUE ZUS miejsca, na które e-ZLA będą przekazywane. To też dobra wiadomość dla ubezpieczonego, który nie będzie już zagrożony utratą 25 proc. zasiłku, gdy spóźnił się z dostarczeniem druku. Ten przepis, co prawda, nie został uchylony i będzie miał nadal zastosowanie, ale tylko do tradycyjnych papierowych druków.
Aby jednak ten system mógł działać, i płatnicy, i lekarze muszą zarejestrować się na platformie elektronicznej udostępnianej przez ZUS. Mają na to czas do 31 grudnia 2017 r., bo po tej dacie papierowe druki znikną zupełnie.
Ustawą nowelizacyjną wprowadzono także bardzo potrzebny przepis o sposobie korygowania zaświadczeń (art. 58a). Dotychczas takiego przepisu nie było, co powodowało wiele problemów i niejasności, które nierzadko musiał rozstrzygać sąd.
Mimo że w niezmienionej formie, ważne miejsce w przepisach ustawy zasiłkowej ma część dotycząca zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wypłaty. W przepisach tych (art. 61–70) określono bowiem, jaki podmiot jest odpowiedzialny za wypłatę zasiłków, terminy wypłaty, postępowanie odwoławcze, przedawnienie roszczeń o wypłatę świadczeń i sposób dostarczania zaświadczenia lekarskiego z powodu choroby lub opieki, wydawanych na druku ZUS ZLA.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI