Rzecznik praw obywatelskich proponuje, aby termin zawieszenia działalności gospodarczej pokrywał się z okresem wyłączenia przedsiębiorcy z ubezpieczeń społecznych.
Po naszym artykule o negatywnych konsekwencjach zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie świadczeń ubezpieczeniowych Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pismem do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej. Zdaniem rzecznika przepisy o zawieszeniu działalności są niekorzystne dla przedsiębiorców, bo mogą oni zostać pozbawieni niektórych świadczeń. Wynika z nich, że zawieszenie wykonywania działalności będzie wywierało skutki prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym przedsiębiorca dokonał zgłoszenia zawieszenia, do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonał zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności. Jeśli więc przedsiębiorca zawiesi działalność na przykład od 18 grudnia do 6 lutego, składek na ubezpieczenia społeczne nie będzie opłacał za okres od 1 stycznia do 28 lutego. ZUS, w okresie od 18 do 31 grudnia, będzie go traktował jako prowadzącego działalność, mimo że działalności faktycznie nie będzie prowadził. Z drugiej strony okres 7-28 lutego będzie traktowany jako okres zawieszenia działalności, mimo że w tym czasie przedsiębiorca będzie ją wykonywał.
Według rzecznika taki stan prawny jest niedopuszczalny i dlatego trzeba go zmienić. Rzecznik postuluje wprowadzenie przepisu zapewniającego pokrywanie się terminu zawieszenia z okresem wyłączenia z ubezpieczeń społecznych.