Narodziny syna lub córki, skończenie przez dziecko 18 lat oraz opieka naprzemienna nad małoletnim to jedyne sytuacje, gdy opiekunowie otrzymają niższe świadczenie wychowawcze.

Polecany produkt: 500+ Krok po kroku. Rewolucja w świadczeniach >>>

Czy świadczenie na moje dziecko będzie niższe
Czytelniczka i jej mąż mają jedną córkę, a dochód na osobę w ich rodzinie wynosi 760 zł. Ponieważ nie przekracza on kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego, złożyli wniosek o jego przyznanie. Właśnie otrzymali decyzję przyznającą pomoc finansową, ale okazało się, że w związku z tym, że ich dziecko 7 sierpnia br. skończy 18 lat, otrzymają je w tym miesiącu w niższej wysokości. Czy przepisy pozwalają na przyznanie rodzicom mniej niż 500 zł?
TAK
Co do zasady świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł miesięcznie na jedno dziecko i jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (wyjątkowo złożenie wniosku między 1 kwietnia a 1 lipca br. umożliwia jego uzyskanie z wyrównaniem od kwietnia). Jednak w określonych sytuacjach pomoc finansowa za konkretny miesiąc może być niższa. Przepisy wymieniają trzy takie przypadki. Pierwszym z nich jest skończenie przez dziecko, na które przyznawane jest wsparcie, 18 lat. To dlatego, że zgodnie z przepisami świadczenie wychowawcze przysługuje do osiągnięcia przez syna lub córkę pełnoletności. Kwotę wsparcia za niepełny miesiąc ustala się w ten sposób, że 500 zł dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie mnoży się przez liczbę dni w miesiącu, przez które przysługuje świadczenie wychowawcze. Czytelniczka otrzyma więc za kwiecień, maj, czerwiec oraz lipiec 500 zł miesięcznie na córkę. Natomiast w sierpniu zostanie jej wypłacone 96,77 zł (500 zł/31 dni x 6 dni). Drugą okolicznością, w której świadczenie zostanie przyznane za jeden miesiąc w niższej niż 500 zł wysokości, jest urodzenie dziecka, na które składany jest wniosek. Wreszcie trzecią, ostatnią jest sprawowanie nad małoletnim opieki naprzemiennej przez obydwoje rodziców. Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, że w innych sytuacjach, takich jak np. śmierć dziecka, świadczenie będzie wypłacane w pełnej miesięcznej kwocie.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy na drugie dziecko otrzymam pełną kwotę
Pan Błażej i jego żona mają dwie córki w wieku 15 i 17 lat. Ich dochody przekraczają kryterium dochodowe, dlatego złożyli wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego tylko na młodszą z nich. W związku z tym, że ich starsza córka kończy 17 października br. 18 lat, stracą prawo do 500 zł, bo młodsza stanie się wtedy pierwszym dzieckiem w rodzinie. Czy świadczenie za październik otrzymają jeszcze w pełnej wysokości?
TAK
Zgodnie z przepisami za pierwsze dziecko w rodzinie uznawane jest to najstarsze spośród wszystkich, które nie mają skończonych 18 lat. Dlatego w sytuacji czytelnika, z dniem osiągnięcia pełnoletniości przez starszą córkę, za pierwsze dziecko w rodzinie będzie uznawana 15-letnia córka. Dalsze pobieranie na nią świadczenia wychowawczego będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. O ile do października wysokość dochodów członków rodzinie nie ulegnie zmianie, nie będzie ona mogła dalej pobierać 500 zł na młodszą córkę. Nie oznacza to natomiast, że za październik rodzic otrzyma świadczenie wychowawcze w niepełnej wysokości. Za ten miesiąc będzie wypłacone jeszcze 500 zł, a prawo do wsparcia rodzic utraci od listopada. Przyznawanie wsparcia w kwocie proporcjonalnej do liczby dni odnosi się bowiem tylko do tego dziecka, które jest uprawnione do pomocy finansowej i kończy 18 lat. W odniesieniu do tego potomka, który do tej pory był drugim w rodzinie i nie był objęty kryterium dochodowym, reguła ta nie ma zastosowania.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 14 i art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy dostanę mniej niż 500 zł na pierwsze dziecko
Pani Klaudia 22 kwietnia urodziła syna. Ma jeszcze córkę, która 13 marca br. skończyła 4 lata. Przy jednym dziecku dochody jej i męża przekraczały kryterium uprawniające do uzyskania na nią świadczenia wychowawczego. Natomiast obecnie, gdy mogą być już podzielone na czworo członków rodziny, nie przekraczają progu pozwalającego otrzymywać wsparcie na pierwsze dziecko. Mąż czytelniczki złożył właśnie wniosek o przyznanie nowego świadczenia. Czy za kwiecień na obydwoje dzieci otrzymają mniej niż 500 zł?
NIE
Warunek odnoszący się do dzielenia świadczenia na liczbę dni za niepełny miesiąc odnosi się tylko do dziecka, które się w nim urodziło i jest na nie przyznawane 500 zł. Jeśli dzięki temu również inny potomek zyskuje prawo do wsparcia z programu 500 plus (rodzina zaczęła spełniać kryterium do świadczenia na pierwsze dziecko), to otrzymuje je w pełnej wysokości. Czytelniczka będzie więc miała przyznane na córkę 500 zł w kwietniu i każdym kolejnym miesiącu. Z kolei na dopiero co urodzonego syna świadczenia za kwiecień wyniesie 150 zł (500 zł/30 dni x 9 dni), a za maj i każdy następny miesiąc będzie przekazane już w pełnej kwocie. Również w sytuacji, gdyby rodzina ze względu na kryterium dochodowe – mimo powiększenia jej o kolejną osobę – nie kwalifikowała się nadal do świadczenia na pierwsze dziecko, to na drugie otrzyma je w kwietniu w niepełnej wysokości.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy bliźniak straci wsparcie z dniem 18. urodzin
Czytelniczka ma trójkę dzieci: bliźnięta w wieku 17 lat i córkę, która skończy w tym roku 11 lat. Ze względu na to, że dochody rodziny są wyższe od kryterium, świadczenie wychowawcze jest przyznane na jedno z bliźniąt i najmłodsze dziecko. Bliźnięta będą obchodzić 18. urodziny 12 listopada. Czy świadczenie przysługujące na jednego z wieloraczków przestanie przysługiwać od tego właśnie dnia?
TAK
W sytuacji, w jakiej znalazła się czytelniczka, nie może znaleźć zastosowania zasada, że gdy pierwsze dziecko kończy 18 lat, to drugie zachowuje prawo do świadczenia wychowawczego w pełnej wysokości za miesiąc, w którym to nastąpi. Wynika to wprost z przepisów, które uniemożliwiają przyznanie 500 zł na syna lub córkę, którzy skończyli 18 lat. Dlatego też świadczenie wychowawcze na tego z bliźniaków, którego rodzic nie wskazał jako swojego pierwszego dziecka (zależy to od jego decyzji), może być wypłacane tylko do dnia jego 18. urodzin. Ma to nastąpić 12 listopada br., dlatego wypłacone po raz ostatni wsparcie za ten miesiąc wyniesie 183,33 zł.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 14 i art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy opiekun prawny otrzyma niższą pomoc
Pani Krystyna jest opiekunem prawnym dla swojej siedmiomiesięcznej wnuczki. Jej nieletnia matka skończy 18 lat 3 września br. Wtedy też wygaśnie opieka prawna nad dzieckiem i o wsparcie będzie składać wniosek córka czytelniczki. Czy to oznacza, że świadczenie wychowawcze będzie wypłacone babci tylko za trzy dni września?
NIE
Wprawdzie nieletnia matka może sama ubiegać się o 500 zł na swoje dziecko, ale możliwe jest też rozwiązanie, w którym robi to opiekun prawny jej potomka, np. babcia. Ten przypadek dotyczy czytelniczki, a ponieważ żaden z przepisów nie wskazuje, że świadczenie wychowawcze jest wypłacane w kwocie niższej niż 500 zł za dany miesiąc, gdy wygasa opieka prawna, to babcia otrzyma je w takiej właśnie wysokości za wrzesień. Natomiast jej córka pomoc finansową na to dziecko będzie mogła otrzymywać od października.
Podstawa prawna
Art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy jest podział pieniędzy przy opiece naprzemiennej
Pani Ewelina rozwodzi się właśnie z mężem, z którym ma czteroletniego syna. Doszli do porozumienia, że będą dzielić się obowiązkami w wychowaniu dziecka w formie opieki naprzemiennej. Czy w przypadku zatwierdzenia takiego rozwiązania przez sąd każde z nich będzie mogło otrzymywać świadczenie wychowawcze za okres, w którym syn będzie z nimi przebywał?
TAK
Opieka naprzemienna, w ramach której zgodnie z ustalonym planem wychowawczym rodzice zajmują się dzieckiem, to przypadek, gdy możliwe jest uzyskanie świadczenia wychowawczego niższego niż 500 zł. Co więcej, dotyczy to nie tylko jednego miesiąca, gdy potomek przychodzi na świat lub kończy 18 lat, ale może występować nawet przez cały okres wypłacania tej formy wsparcia. To, jaka część 500 zł trafi do każdego rodzica, zależy od tego, w jaki sposób będzie ustalona opieka naprzemienna. Matka i ojciec mogą np. uzgodnić, że dziecko będzie przez dwa tygodnie w miesiącu mieszkać u jednego z nich, a przez następne dwa u drugiego. Może też być tak, że dodatkowo w szczególny sposób podzielą się opieką w dni świąteczne lub w okresie wakacyjnym. To do gminy będzie należało wyliczenie na podstawie planu wychowawczego, jaką kwotę wsparcia otrzymają obydwoje rodzice w poszczególnych miesiącach. Warto pamiętać, że opieką naprzemienną nie jest sytuacja, w której dziecko na co dzień mieszka z matką, a ojciec je odwiedza lub zabiera na weekend do siebie. Na jej występowanie musi wyraźnie wskazywać orzeczenie sądu. ©?
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 16 i art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).