Pracownicy socjalni ostrzegają, że mogą mieć problemy z uzyskaniem podpisu rodzica pod tą częścią formularza, która będzie zawierała niekorzystne dla niego spostrzeżenia.

Polecany produkt: 500+ Krok po kroku. Rewolucja w świadczeniach >>>

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (FPZPSiPS) przedstawiła uwagi do projektu nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jedną ze zmian, które ma wprowadzić ten akt prawny, jest dodanie do obecnie obowiązującego formularza dwóch dodatkowych części oznaczonych jako: VIII i IX. Będą one wypełniane w przypadku weryfikowania tego, czy jest sprawowana opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – kiedy będą przyznawane świadczenia opiekuńcze oraz na potrzeby sprawdzenia, czy nie dochodzi do marnotrawienia 500 zł na dziecko.
W obydwu drukach znajdują się punkty, w których wpisywane są ustalenia poczynione przez pracownika socjalnego oraz jego wnioski. Muszą one być podpisane przez rodzica lub opiekuna, co w przypadku części odnoszącej się do spostrzeżeń z wywiadu może zdaniem federacji nie służyć celowi weryfikacji. FPZPSiPS podkreśla, że kontrolowana osoba może nie chcieć złożyć podpisu, jeśli zawarta w tym punkcie ocena mogłaby spowodować niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie. Skutkiem stwierdzenia marnotrawienia 500 zł na dziecko będzie bowiem zamiana dodatku na świadczenie w formie rzeczowej lub opłacania określonych usług. Ponadto podpisywanie obydwu części wywiadu może prowadzić do sytuacji, gdy ta, w której powinna być zawarta opinia pracownika socjalnego, będzie tylko odzwierciedleniem udzielonych przez rodzica wyjaśnień. To zaś będzie skutkować tym, że wartość weryfikacyjna wywiadu będzie ograniczona.
– Formuła, w której osoba, której sytuacja jest sprawdzana, nie podpisuje się w miejscu zawierającym wnioski i spostrzeżenia pracownika socjalnego, jest stosowana przy innych obecnie wykorzystywanych częściach wywiadu. Dlatego podobne rozwiązanie powinno być przyjęte również w odniesieniu do tych nowo wprowadzanych – wskazuje Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący FPZPSiPS.
Federacja proponuje też resortowi pracy, aby rozważył wskazanie w formularzach konkretnych faktów oraz katalogu zdarzeń, których wystąpienie miałoby znaczenie dowodowe w postępowaniu administracyjnym i świadczyłoby np. o wydatkowaniu świadczenia wychowawczego niezgodnie z przeznaczeniem. Bez tego odpowiedzialność za dokonanie oceny zachowań rodzica dowodzących marnotrawienia pieniędzy będzie przerzucona na pracowników socjalnych. W konsekwencji może to prowadzić do rozbieżności interpretacyjnych, a w efekcie być podważane przez rodziców, którzy nie będą się zgadzać z ich opinią.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia