Od 1 lipca pracodawca nie będzie musiał wykazywać efektu zachęty, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który doznał dysfunkcji zdrowotnej w trakcie zatrudnienia. Zmiana ta będzie uwzględniona na formularzach składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Nowe wzory druków INF-D-P oraz Wn-D określa projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Te dotychczas obowiązujące wymagają dostosowania do wielu zmian, które zostały wprowadzone podczas ostatniej nowelizacji ustawy rehabilitacyjnej. Modyfikacje obejmą też objaśnienia wskazujące na to, jak je prawidłowo wypełnić.
– Dla pracodawców istotna jest zwłaszcza poz. 48 i 53 na druku INF-D-P. Pierwsza dotyczy braku efektu zachęty na starego pracownika. Z kolei druga odnosi się do innego nowego wymogu wypłacenia pensji zatrudnionemu przed złożeniem wniosku o dopłatę do niej – wskazuje Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Kolejna zmiana, która wejdzie w życie od 1 lipca, jest związana z udzielaniem ulg we wpłatach na PFRON. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedsiębiorca mający prawo do ich przyznawania będzie musiał zapłacić karę na fundusz. Jeśli tak się stanie, konieczne będzie wypełnienie nowej deklaracji DEK-II-u. Stanowi ona jeden z załączników do projektu rozporządzenia w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz.
– W przeciwieństwie do innego typu deklaracji, ta nowa o symbolu DEK-II-u będzie wysyłana do PFRON dopiero w momencie ujawnienia w trakcie kontroli lub postępowania sprawdzającego, że doszło do nieprawidłowości – wskazuje Mateusz Brząkowski, radca prawny.
Ponadto w związku z tym, że grupa pracodawców, którzy są zwolnieni z wpłat na PFRON, zostanie rozszerzona o zakłady opiekuńczo-lecznicze, modyfikacji wymagają obecne druki, które są przez nie składane. Zmianę tę uwzględnia projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Należą do nich formularze: INF-1, INF-2 i INF-Z.
Wreszcie od 1 lipca nowe regulacje czekają osoby niepełnosprawne, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolników, którzy ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne. W ich przypadku warunkiem uzyskania zwrotu będzie wymóg opłacenia całej należności na rzecz ZUS lub KRUS przed złożeniem wniosku do PFRON. Nowe wzory druków Wn-U-G oraz Wn-U-A, które takie osoby będą składały, zawiera projekt zmieniający rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektów rozporządzeń