Prawo do wynagrodzenia jest niezbywalne i przysługuje każdemu pracownikowi. Osoby zasiadające w organach spółki nie muszą jednak posiadać umów o pracę.

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502 z zm.) w artykule 13 stanowi, że pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponadto przepisy zakazują zbycia tego uprawnienia. Oznacza to, że strony stosunku pracy nie mogą umówić się, że pracownik nie otrzyma lub zrzeka się pensji. Dziwić więc mogą medialne doniesienia informujące o zrzeczeniu się wynagrodzenia przez członka zarządu lub prezesa spółki.

Przyczyną zamieszania mogą być niepełne dane. Zgodnie z Kodeksem Spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z zm.) członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisy nie wskazują jednoznacznie, że członek zarządu musi posiadać status pracownika. Niejasność wyjaśnia Sylwia Migdalska, radca prawny w kancelarii Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.