Z dniem osiągnięcia pełnoletniości przez pierwsze dziecko status ten przejmuje drugi w kolejności potomek. Nie oznacza to jednak, że w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego świadczenie wychowawcze będzie na niego wypłacone tylko za część miesiąca, w którym to nastąpiło.
Brak obowiązku zmniejszania wysokości wsparcia w takim przypadku wskazuje gminom Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niektóre mają bowiem wątpliwości, jak przyznawać świadczenie wychowawcze, kiedy rodzice mają dwójkę potomków, np. w wieku 13 i 17 lat. Jeśli nie spełniają kryterium dochodowego, 500 zł zostanie przyznane od 1 kwietnia tylko na młodsze dziecko. Problem polega na tym, że z dniem skończenia przez starszego potomka 18 lat, co może nastąpić np. 10 lipca, pierwszym dzieckiem w rodzinie stanie się to młodsze. O ile sytuacja dochodowa rodziny nie zmieni się i dalej będzie przekraczać kryterium, straci ona 500 zł na swoje drugie dziecko.
– Między gminami są rozbieżności interpretacyjne, bo część uważa, że świadczenie na tego potomka powinno być przyznane tylko do 10 lipca, a więc kiedy jego starszy brat lub siostra kończy 18 lat, i w proporcjonalnie niższej wysokości. Nie widzę jednak do tego podstaw i będziemy w takich przypadkach przyznawać 500 zł za cały lipiec – informuje Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.
Taki sposób postępowania wskazuje też resort rodziny, który podkreśla, że świadczenie wychowawcze na drugie dziecko za miesiąc, w którym to pierwsze kończy 18 lat, powinno być wypłacone w pełnej kwocie. Natomiast gdy będzie przekroczone kryterium dochodowe, utrata prawa do wsparcia nastąpi dopiero od następnego miesiąca.
Ministerstwo przywołuje przy tym brzmienie art. 5 ust. 2 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195). Wynika z niego, że świadczenie jest przyznawane w niepełnej kwocie za dany miesiąc tylko w trzech przypadkach. Pierwszym z nich jest urodzenie się dziecka. Jeśli przyszło na świat np. 12 kwietnia, rodzic otrzyma wsparcie w wysokości 316,70 zł (500 zł dzieli się przez liczbę dni w miesiącu, a potem mnoży przez dni, za które ma przysługiwać). Druga okoliczność to skończenie przez pierwsze dziecko 18 lat. Gdyby na tego potomka rodzice również byli uprawnieni do 500 zł, otrzymaliby je tylko za 9 dni lipca. Wreszcie trzecim przypadkiem podzielności świadczenia jest sprawowanie opieki naprzemiennej przez obydwoje rodziców. Wówczas wsparcie jest wypłacane każdemu z nich za dni, w których małoletni u nich przebywa.