ZUS nie będzie kwestionował prawa do zasiłku osób, które dzięki obowiązującej od 2 stycznia nowelizacji k.p. odzyskały niewykorzystaną do tej pory część rodzicielskiego. Z odpowiedzi zakładu na pytanie DGP wynika, że będzie on postępował w takich przypadkach zgodnie z wykładnią przepisów dokonaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). A ta jest korzystna dla zatrudnionych.
Przed wejściem w życie nowelizacji k.p. z 24 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1268) rodzic, który wrócił do pracy po skorzystaniu z części przysługującego mu urlopu (np. 8 tygodni), tracił pozostałą mu część wolnego na opiekę nad dzieckiem (a więc w podanym przykładzie 18 tygodni; przed 2 stycznia 2016 r. wymiar rodzicielskiego wynosił 26 tygodni). Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami urlop ten należało bowiem wykorzystać bezpośrednio po macierzyńskim (wówczas dodatkowym macierzyńskim). Od 2 stycznia 2016 r. (wejście w życie nowelizacji) wymóg bezpośredniości już nie obowiązuje – maksymalnie 16 tygodni takiego wolnego na opiekę można wykorzystać później, w wybranym przez pracownika momencie, ale najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Tym samym po zmianie przepisów pracownik, który do 1 stycznia tego roku wykorzystał tylko część urlopu rodzicielskiego i wrócił przed tą datą do pracy, może skorzystać z pozostałej części urlopu, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 16 tygodni i nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy sześć lat. Taką interpretację przepisów przyjęło MRPiPS, a ZUS – w odpowiedzi na pytanie DGP – potwierdził, że będzie postępował zgodnie z nią. Pracownik, który „odzyskał” część urlopu rodzicielskiego, może obecnie złożyć do pracodawcy wniosek o jej wykorzystanie (oczywiście maksymalnie w wymiarze 16 tygodni). ZUS wypłaci za ten czas zasiłek macierzyński.
Jednocześnie warto podkreślić, że pracownik, który w ogóle nie korzystał z urlopu rodzicielskiego do 1 stycznia 2016 r. lub wykorzystał go w pełnym wymiarze, nie będzie mógł skorzystać z 16 tygodni rodzicielskiego na nowych zasadach.
DGP PRZYPOMINA
Zasady wykorzystania urlopu rodzicielskiego
● wniosek o jego udzielenie należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z wolnego na opiekę
● pracodawca nie może odrzucić wniosku
● żadna z części urlopu nie może być krótsza niż osiem tygodni (z wyjątkami)
● pracownik może łączyć korzystanie z rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w firmie udzielającej urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (wówczas wymiar urlopu proporcjonalnie rośnie)
● oboje rodzice mogą korzystać z urlopu jednocześnie (ale każde z nich odrębnie wykorzysta wówczas część jego wymiaru)