Wynagrodzenia członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także tych podległych samorządom, mają się składać z części zasadniczej i premii.
Takie m.in. zmiany przewiduje projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, który został przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Wskutek tych zmian część przepisów została uchylona z ustawy kominowej. W efekcie nowe prawo nie pozwoli na podpisywanie kontraktów menedżerskich, co było poprzednio sposobem na omijanie kominówki. Nowa ustawa, która dotyczy nie tylko członków zarządu spółek z udziałem państwa i jednostek samorządu terytorialnego, lecz także ewentualnych likwidatorów spółek, ma wejść w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia. Podmioty, których dotyczy okres na dostosowanie się do dotychczasowych rozwiązań, będą miały czas do końca czerwca 2017 r.
Jak wynika z projektu uzasadnienia, szacowana kwota oszczędności z tytułu wynagrodzeń członków zarządu ma wynieść około 60 mln zł. – Ustawa kominowa miała na celu ograniczenie wysokich zarobków, co było wtedy zrozumiałe. Była jednak krytykowana, że nie odzwierciedla wielkości poszczególnych firm, i za to również była negatywnie oceniana. Zarzucano jej także, że dochodzi do selekcji negatywnej przy obsadzaniu stanowisk członków zarządu – tłumaczy Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP.
I choć jego zdaniem zmiany idą w dobrym kierunku, to zastrzega, że nie jest dla niego zrozumiałe, dlaczego podwyższa się wynagrodzenia we wszystkich spółkach. Jego zdaniem chociażby w przypadku samorządowych spółek te ograniczenia powinny pozostać na dotychczasowym poziomie, a na pewno powinny być na niższym, niż zostały zaproponowane w nowej ustawie.
Witold Polkowski ma nadzieję, że projekt zostanie przedstawione na Radzie Dialogu Społecznego, podczas której zostanie wypracowany kompromis.
Zagadnienie Tak jest Tak będzie
Zastosowanie przepisów Ustawa kominowa miała zastosowanie m.in. do spółek Skarbu Państwa, których udział przekraczał 50 proc. udziału w spółce (w tym również jednostek samorządowych i prowadzonych przez nie spółek) Nowa ustawa będzie miała zastosowanie do spółek Skarbu Państwa, których udział jest zarówno większościowy, jak i mniejszościowy (w tym jednostek samorządowych i prowadzonych przez nie spółek)
Składniki wynagrodzenia Członkowie zarządu mogą liczyć na wynagrodzenie, a także możliwość otrzymania nagrody rocznej, która nie jest obligatoryjna Pensja członka zarządu będzie się składała z wynagrodzenia podstawowego, a także premii (w gminnych spółkach do 50 proc., a w spółkach Skarbu Państwa do 100 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia podstawowego). Premia będzie przyznawana obligatoryjnie po spełnieniu określonych celów zarządczych, przy czym będą one ustalane dla wszystkich osób objętych daną regulacją w danej spółce lub dla każdej z nich oddzielnie. Ponadto w przypadku podmiotów realizujących misję publiczną lub zadania publiczne będzie uwzględniany stopień ich realizacji
Wymiar pensji podstawowej Maksymalna pensja członków zarządu w jednostkach samorządowych wynosi czterokrotność średniej płacy (4 x 4,2 tys. zł), a w spółkach Skarbu Państwa sześciokrotność średniej płacy (6 x 4,2 tys. zł) Wynagrodzenie podstawowe członków zarządu w spółkach będzie uzależnione m.in. od wielkości spółki, liczby pracowników, rocznych obrotów netto, a także sumy aktywów (dwie z tych przesłanek muszą być spełnione przy ustalaniu pensji). Przy czym pensja: ● w spółce zatrudniającej do 10 pracowników będzie mogła wynosić od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru (3 x 4,2 tys. zł maks.) ● w spółce zatrudniającej od 11 do 50 pracowników będzie mogła wynosić od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru (4 x 4,2 tys. zł maks.) ● w spółce zatrudniającej od 51 do 250 pracowników będzie mogła wynosić od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru (5 x 4,2 tys. zł maks.) ● w spółce zatrudniającej od 251 do 1250 pracowników będzie mogła wynosić od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru (8 x 4,2 tys. zł maks.) ● w spółce zatrudniającej co najmniej 1251 pracowników będzie mogła wynosić od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru (15 x 4,2 tys. zł maks.) Ważne: W szczególnych okolicznościach można przewidzieć inną wysokość części stałej wynagrodzenia dla członków zarządu.
Zasady przyznawania premii Brak jest jasnych kryteriów, które decydowały o zasadności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia Odprawa będzie przyznawana po zrealizowaniu określonych celów, w tym m.in. wzrost zysku netto, osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji lub sprzedaży, zmniejszenie strat, zmiana pozycji rynkowej spółki
Oprawy Odprawa z tytułu odwołania z funkcji z ustawy kominowej jest w kwocie równej trzymiesięcznej pensji, ale pod pewnymi warunkami może być większa. W sytuacji kontraktów menedżerskich odprawy mogą być wyższe Odprawa będzie wynosiła maksymalnie trzy miesięczne pensje podstawowe, ale taki wymiar będzie możliwy dopiero po roku zatrudnienia
Zakaz konkurencji Spółka dowolnie ustala okres, w którym obowiązuje zakaz konkurencji Zakaz konkurencji będzie obowiązywał maksymalnie przez sześć miesięcy