Jeszcze na tym posiedzeniu Sejm przegłosuje wszystkie poprawki zgłoszone przez Senat do sześciu ustaw wchodzących w skład pakietu reformującego system ochrony zdrowia. Wczoraj zostały one pozytywnie zaopiniowane przez członków sejmowej Komisji Zdrowia.

Najwięcej, bo 20 poprawek senatorowie zgłosili do ustawy wprowadzającej przepisy z zakresu ochrony zdrowia. Zakłada ona, że zadłużone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które będą przekształcać się w spółki, mogą liczyć na spłatę części swoich zobowiązań wymagalnych (czyli takich, których termin płatności już minął). Na ten cel budżet państwa zamierza przeznaczyć 2,7 mld zł, czyli tyle, ile wynosiły te zobowiązania na koniec grudnia 2007 r.

Zgodnie z poprawką zaproponowaną przez Senat i przyjętą przez sejmową Komisję Zdrowia, środki z budżetu trafią do SP ZOZ w momencie, kiedy zakończy się proces ich likwidacji, ale jeszcze przed przekształceniem w spółki prawa handlowego. Długi wobec np. urzędów skarbowych czy ZUS będą umarzane pod warunkiem, że samorząd, który był organem założycielskim SP ZOZ, przejmie te zobowiązania i utworzy spółkę, w której będzie miał większość akcji lub udziałów.

W ustawie doprecyzowano również przepis o obowiązku wojewodów do przekładania ministrowi zdrowia informacji dotyczących liczby przekształcanych oraz likwidowanych SP ZOZ. Będą musieli to robić co kwartał. Natomiast minister zdrowia raz na pół roku będzie przedstawiał te informacje premierowi.

Posłowie pozytywnie ocenili też 11 senackich poprawek do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jedna z nich dotyczy obowiązku tworzenia stanowisk kierowniczych dla pielęgniarek i położnych w przekształcanych SP ZOZ. Wcześniej taki wymógł miał dotyczyć tylko tych placówek, które będą działać w formie zakładów budżetowych. Chodzi o tzw. szpitale resortowe utworzone przez ministra zdrowia, resort obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Posłowie zgodzili się również na wprowadzenie zmiany w ustawie o pracownikach ZOZ rozszerzającej uprawnienia do uzyskiwania dodatków za wysługę lat na pracowników spółek prowadzących ZOZ.

Jednak, jak podkreśla Urszula Michalska, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, takie prawo będzie miała ograniczona grupa pracowników.

- Jeżeli w spółce większościowe udziały będą należeć do samorządu, to takie dodatki będą przyznawane. Jeżeli 51 proc. akcji lub udziałów znajdzie się w rękach prywatnego inwestora, to nie będzie on musiał przyznawać dodatku za wysługę lat czy nagród jubileuszowych - podkreśla przewodnicząca FZZPOZ.

Środowisko pracowników ochrony zdrowia, mimo wprowadzonych zmian do ustaw zdrowotnych, ocenia je bardzo krytycznie.

- Zlikwidowanie przepisu dotyczącego obowiązku przekazywania przez dyrektorów SP ZOZ 40 proc. ze zwiększonego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia pozbawia nas prawa do gwarantowanego wzrostu płac - mówi Dorota Gardias, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.