Przepisy, które skutkują odmową przyznania świadczenia, pomimo tego że kobieta z przyczyn niezależnych od siebie nie mogła znaleźć się pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży, naruszają zasadę równego traktowania i szczególnej pomocy państwa dla rodzin – taki zarzut został postawiony w skardze skierowanej przez jednego z rodziców do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 2/16).
Dotyczy ona art. 15b ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
Zgodnie z nim jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, przysługuje pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Fakt ten jest potwierdzany zaświadczeniem wydawanym przez lekarza lub położną, które jest dołączane do wniosku o świadczenie. Jednak z dokumentu, który otrzymała żona skarżącego, wynikało, że znajdowała się pod opieką od 12. tygodnia ciąży. Z tego powodu gmina odmówiła jej przyznania becikowego, a decyzja ta została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze oraz WSA i NSA.