Osoba, z którą pracownik socjalny będzie przeprowadzał rodzinny wywiad środowiskowy w formie elektronicznej, będzie musiała podpisać specjalne oświadczenie. Potwierdzi w nim, że zapoznała się z jego treścią, a podane przez nią dane są prawdziwe.
Wzór tego oświadczenia określa załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nowy akt wykonawczy ma zastąpić dotychczasowe przepisy obowiązujące w tym zakresie. Uwzględnia on nie tylko możliwość przeprowadzania wywiadu w formie elektronicznej, ale też wprowadza do jego wzoru dodatkowe części. Będą one wypełniane przez pracownika socjalnego w przypadku, gdy będzie on weryfikował informacje potrzebne do otrzymywania innych świadczeń niż te z pomocy społecznej.
Projekt rozporządzenia przewiduje, że nowa część VIII wywiadu będzie uzupełniana w przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 4e i 4f ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.). Zgodnie z nimi przed przyznaniem specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz w trakcie jego pobierania pracownik socjalny przeprowadza wywiad, którego celem ma być zweryfikowanie, czy osoba faktycznie zajmuje się niepełnosprawnym krewnym.
Z kolei druga dodawana do wywiadu część, oznaczona jako IX, będzie dotyczyć sytuacji określonych w art. 23 ust. 4aa i 4b ustawy, związanych ze sprawdzeniem, czy sprawowana jest opieka przed przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego (oraz w trakcie jego uzyskiwania). Obecnie w obydwu wariantach wykorzystywany jest dotychczasowy druk, ale gminy wielokrotnie zwracały uwagę, że nie zawsze pozwala on na ustalenie informacji, ponieważ ma inne przeznaczenie, związane bezpośrednio z przyznawaniem wsparcia z pomocy społecznej.
Ponadto część IX wywiadu będzie wypełniana również wtedy, gdy pracownicy socjalni będą weryfikować, czy rodzice nie marnotrawią lub wydatkują niezgodnie z przeznaczeniem nowej formy wsparcia.
– Oddzielna część wywiadu środowiskowego przewidziana do tego celu może się okazać pomocna, chociaż trzeba pamiętać, że ocena, czy doszło do marnotrawienia 500 zł, będzie w przypadku każdej rodziny bardzo indywidualna – mówi Norbert Paprota, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia