Osoba, która sama wychowuje dzieci, może otrzymać dodatek do zasiłku. Aby uzyskać becikowe lub świadczenie wychowawcze, nie musi mieć alimentów.
Czy zostanie mi przyznany zasiłek rodzinny
Pani Urszula po rozwodzie wychowuje dwie córki. Dotychczas pobierała na dzieci zasiłek. Czy teraz zachowa do niego prawo?
TAK
Co do zasady świadczenia rodzinne przysługują wszystkim rodzicom, którzy spełniają kryteria do ich uzyskanie, niezależnie od ich stanu cywilnego. Przy czym w przypadku tych, którzy są samotnymi opiekunami, ważne jest, aby spełniali ustawową definicję samotnego rodzica. Przewiduje ona, że mogą być za niego uznani: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba, która jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądowym, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej drugie dziecko z jego rodzicem. Drugim istotnym wymogiem jest zasądzenie na dzieci alimentów. Zgodnie z przepisami osobie samotnie wychowującej dzieci nie można przyznać zasiłku rodzinnego, jeśli nie ma ustalonych alimentów, chyba że jest to niemożliwe ze względu na wystąpienie jednej z czterech okoliczności. Należą do nich następujące sytuacje: drugi z rodziców nie żyje, ojciec jest nieznany, powództwo o zasądzenie alimentów zostało oddalone lub sąd zobowiązał jednego opiekuna dziecka do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania potomka, a na drugiego nie nałożył obowiązku alimentacji. O ile więc czytelniczka nie wystąpiła jeszcze do sądu o przyznanie alimentów na dzieci, to powinna to zrobić i kiedy zostanie wydane postanowienie w tej sprawie, będzie mogła ubiegać się o zasiłek rodzinny. Nie spełnia ona bowiem obecnie żadnego z czterech wyjątków, który zwalniałby ją z tego wymogu.
Podstawa prawna
Art. 7 pkt 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 114 ze zm.).
Czy rodzicowi przysługuje dodatek do zasiłku
Mąż pani Alicji zmarł dwa miesiące temu. Czy w związku z tym, że samotnie wychowuje dziecko, oprócz zasiłku rodzinnego będzie jej przysługiwała dodatkowa pomoc finansowa?
TAK
Osoba samotnie wychowująca dzieci i mająca na nie przyznany zasiłek, ma też prawo do specjalnego dodatku. Jednak otrzyma go tylko wtedy, gdy nie zostało jej przyznane świadczenie alimentacyjne, ponieważ ojciec jest nieznany, drugi z rodziców dziecka nie żyje lub powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone. Ponieważ matka jest wdową, to nie może mieć przyznanych alimentów, i w jej przypadku zachodzą okoliczności pozwalające na otrzymanie zasiłek mimo ich braku. Jednocześnie będzie też miała prawo do wspomnianego dodatku. Gdyby natomiast była osobą rozwiedzioną, to jeśli ma ustalone alimenty, otrzyma zasiłek na dziecko, ale nie dodatek z tytułu samotnego rodzicielstwa. Może natomiast starać się o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 114 ze zm.).
Czy dodatek otrzymam na każde dziecko
Pan Mateusz sam wychowuje dwójkę dzieci. Czy dodatek do zasiłku dla samotnych rodziców ma taką samą wysokość na każdego potomka?
NIE
Wprawdzie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185 zł miesięcznie, ale nie może przekraczać 370 zł na wszystkie. To oznacza, że niezależnie od tego, czy opiekun ma dwójkę, czy trójkę dzieci, to i tak gmina wypłaci mu 370 zł dodatku. Jego kwota zostanie podwyższona jedynie w takich sytuacjach, gdy małoletni ma orzeczenie o niepełnosprawności lub zaliczające do znacznego stopnia niepełnosprawności. Wtedy podstawowa kwota dodatku jest zwiększana o 80 zł, chociaż nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Wspomniana wysokość świadczeń będzie obowiązywać do końca obecnego okresu zasiłkowego, czyli 31 października br. Od 1 listopada, gdy zacznie się nowy czas wypłaty pomocy finansowej na dzieci, aż do 31 października 2017 r., dodatek będzie zwiększony i wyniesie 193 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkich potomków.
Podstawa prawna
Art. 11 ust. 3–4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.).
Par. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych i wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238).
Czy dostanę wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego
Pani Dorota wychowuje samotnie syna i córkę. Sąd przyznał alimenty na dzieci, ma więc prawo do zasiłku, ale nie do dodatku. Czy w takiej sytuacji może wnioskować o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA), jeśli ojciec od dłuższego czasu nie płaci na utrzymanie swoich potomków?
TAK
Osoby, które mają problem z wyegzekwowaniem należnych alimentów, mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń z FA. Ich uzyskanie jest jednak uzależnione od spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest to, aby egzekucja alimentów była nieskuteczna za okres liczący minimum dwa miesiące przed złożeniem wniosku. Drugim jest osiąganie dochodów, które nie przekraczają kryterium wynoszącego 725 zł w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. Świadczenia z FA są wypłacane w takiej wysokości, w jakiej samotny rodzic powinien otrzymywać alimenty, chociaż przepisy zawierają zastrzeżenie, że nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko. Jeśli więc rodzic ma ustalone alimenty w kwocie 450 zł, to takie wsparcie zostanie mu przyznane, gdy będą wynosić 600 zł, to z FA otrzyma o 100 zł mniej. Świadczenia przysługują do momentu skończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten może być wydłużony do maksymalnie 25. urodzin, o ile po osiągnięciu pełnoletniości dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. Natomiast bezterminowo wsparcie z funduszu może być przyznane na dziecko z znacznym stopniem niepełnosprawności. Pomoc finansowa z FA jest przyznawana na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października danego roku i kończy się 30 września roku następnego.
Podstawa prawna
Art. 9 ust. 1–2, art. 10 ust. 1 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 169 ze zm.)
Czy aby zyskać 500 zł na dziecko, trzeba mieć alimenty
Pani Agata samotnie wychowuje dwuletnią córkę. Ojciec dziecka zostawił ją wkrótce po narodzinach dziecka i wyjechał za granicę. Matka nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów i nie ma zasądzonych na dziecko alimentów. Czy do otrzymywania świadczenia wychowawczego samotny rodzic musi mieć je ustalone tak jak do zasiłku rodzinnego?
NIE
Osoba, która chce otrzymywać obowiązujące od 1 kwietnia nowe świadczenie, czyli 500 zł na dziecko, musi spełnić taką samą jak w przypadku zasiłku rodzinnego definicję bycia samotnym rodzicem, ale nie musi mieć zasądzonych alimentów. Dlatego dla przyznania świadczenia wychowawczego przyznanie alimentów lub ich brak nie ma znaczenia. Gdyby były jednak zasądzone, to są traktowane jako dochód rodziny. Jest to istotne, gdy rodzic stara się o 500 zł na pierwsze dziecko, ponieważ jest ono uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł lub 1200 zł (jeśli rodzina wychowuje niepełnosprawnego potomka). Może się więc okazać, że kwota alimentów wpłynie na przekroczenie kryterium i świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie zostanie przyznane.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 13 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
Czy alimenty nie są ważne przy staraniu 0 becikowe
Pani Katarzyna urodziła w marcu córkę. Będzie ją wychowywała samotnie, ale nie występowała jeszcze do sądu o ustalenie alimentów. Chciałaby skorzystać nie tylko z wprowadzonego właśnie świadczenia wychowawczego, ale też becikowego. Czy uzyska tę drugą formę wsparcia mimo braku alimentów?
TAK
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli becikowe, również należy do tych świadczeń, które nie wymagają od samotnego rodzica, aby miał zasądzone alimenty. W związku z tym, jeżeli nie zostały one ustalone, to nie musi we wniosku wpisywać do składu rodziny ojca potomka. Ponadto fakt posiadania lub nie alimentów nie wpływa na ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego oraz świadczenia pielęgnacyjnego.
Podstawa prawna
Art. 15b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 114 ze zm.).