Rodzice mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na kilka sposobów: w gminie, wysłać go pocztą lub internetowo. Wniosek elektroniczny można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, przez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS (pue.zus.pl) oraz platformę ePUAP (epuap.gov.pl).
Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty. Nie musimy niczego potwierdzać telefonicznie, mailowo lub SMS-owo. Po złożeniu wniosku na podany przez nas adres mailowy przyjdzie oficjalne potwierdzenie, tzw. Urzędowe Potwierdzenie Przekazania. Formularz – zarówno ten wypełniany w wersji papierowej, jak i online – przez system bankowości elektronicznej czy też przez ePUAP, jest taki sam. Wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę.
Wypełniając wniosek, uważnie czytaj instrukcję
Krok 1: Dane wnioskodawcy
Wypełniając wniosek, na początku podajemy swoje dane. W przypadku bankowości elektronicznej w zasadzie trzeba je tylko uzupełnić, bo bank sam wypełni formularz na podstawie dostępnych danych. Uzupełniamy nazwę naszej gminy lub nazwę organu prowadzącego przyjmowanie wniosków. Lista ta pobierana jest automatycznie z ministerialnego systemu Emp@tia.
Ważne!
- Zwróćmy uwagę na poprawne wpisanie numeru PESEL, imienia i nazwiska wnioskodawcy, pełnego adresu zamieszkania, stanu cywilnego oraz obywatelstwa.
- Adres zamieszkania wpisany w tej części wniosku nie musi być zgodny z miejscem zameldowania, gdyż wnioskodawca nie musi mieć miejsca zamieszkania pokrywającego się z miejscem zameldowania.
- Organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze, do którego kierujemy wniosek (jest to najczęściej ośrodek pomocy społecznej lub urząd miasta/gminy w gminie, w której mieszkamy), musi być zgodny z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.
Krok 2: 500 plus na pierwsze czy na drugie i kolejne dziecko
Tutaj wybieramy, czy wnioskujemy o świadczenie dla pierwszego i każdego kolejnego dziecka, czy chcemy nim objąć drugie i kolejne dziecko. Jeśli wnioskujemy o świadczenie na pierwsze dziecko, zaznaczamy:
X – Wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu.
Jeśli ubiegamy się o świadczenie tylko na drugie i/lub kolejne dziecko, zaznaczamy:
X – Nie wnoszę o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko zamieszkujące ze mną oraz pozostające na moim utrzymaniu.
W zależności od wyboru musimy uzupełnić dane pierwszego lub drugiego dziecka.
Jeżeli ubiegamy się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko, dane pierwszego dziecka – nieobjętego świadczeniem – dopiszemy w kolejnym kroku
Krok 3: Dane pozostałych członków rodziny
Tutaj podajemy dane pozostałych członków rodziny. Formularz podaje nam dokładną definicję słowa „rodzina”. Wpisujemy tutaj dane współmałżonka, pierwszego dziecka w rodzinie, dziecka/dzieci, na które wnioskujemy o świadczenie, ale również dane dzieci do 25. roku życia pozostających na utrzymaniu i zamieszkujących z wnioskodawcą: imię, nazwisko, PESEL, stopień pokrewieństwa, niepełnosprawność. Uzupełniamy stopień pokrewieństwa z dziećmi oraz urząd skarbowy, w którym dziecko powinno się rozliczać zgodnie z miejscem zamieszkania. Bez względu czy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko, czy tylko na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w składzie rodziny musi znajdować się pierwsze dziecko i jego dane.
Tu łatwo popełnić jest błąd. Zdarza się, że wnioskujący zapominają wpisać dane współmałżonka albo pierwszego dziecka.
Krok 4: Oświadczenia i inne dokumenty
Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko dołącza do wniosku odpowiednie załączniki (oświadczenia) dotyczące osiągniętych dochodów, wypełnione przez członków rodziny. Jeśli wnioskujemy o 500 zł na drugie i kolejne dziecko, to nie musimy załączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów. To koniec jego wypełniania. Po prostu klikamy „Wyślij wniosek”.
Krok 5: Kopia wniosku
Pojawi się ekran z potwierdzeniem wysłania wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacją o dalszej części procesu.
Krok 6: Urzędowe potwierdzenie odbioru wniosku 500 plus
Ostatnim elementem jest oficjalne urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO), które otrzymamy e-mailem z adresu upo500plus@mrpips.gov.pl.
Jakie błędy popełniamy najczęściej?
Program „Rodzina 500 plus” jest programem, który po raz pierwszy na tak dużą skalę umożliwia składanie wniosków drogą elektroniczną. Jest to pozytywna i oczekiwana nowość, ale i wyzwanie zarówno dla rządu, instytucji pośredniczących w składaniu wniosków drogą elektroniczną (przede wszystkim banków), gminnych organów właściwych, jak i samych wnioskodawców. Wiele osób składało po raz pierwszy wniosek drogą elektroniczną. Zdarzało się więc, że podczas wypełniania wniosku popełnili oni błędy lub nie wypełniali wszystkich pól. Z taką sytuacją mamy również do czynienia w przypadku wypełniania wniosków papierowych.
Do najczęściej popełnianych błędów należą:
- niewskazanie pierwszego dziecka w składzie rodziny, w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dziecko,
- niewymienienie współmałżonka w składzie rodziny,
- brak numerów PESEL członków rodziny,
- adres zamieszkania wnioskodawcy nie zgadza się z adresem organu właściwego,
- niekompletne dane teleadresowe wnioskodawcy.
Jak naprawić błędy?
W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku elektronicznego preferowanym kontaktem z wnioskującym jest wysłanie wezwania na adres mailowy wnioskodawcy – adres ten, w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną (z wyjątkiem wniosku składanego za pośrednictwem ePUAP), zawsze jest wskazany we wniosku – co umożliwi szybki kontakt z wnioskodawcą i eliminację błędów.
Jeżeli urząd, który rozpatruje wniosek o świadczenie wychowawcze, otrzyma kolejny wniosek tej samej osoby prawidłowo wypełniony, nie powinien wzywać wnioskodawcy do poprawnego wypełniania/uzupełniania pierwszego wniosku. Nawet jeśli zostanie wysłane wezwanie do poprawienia/uzupełnienia pierwszego wniosku i wnioskodawca nie zastosuje się do wezwania, ale złoży jednocześnie kolejny, prawidłowo wypełniony wniosek, to nowy wniosek powinien zostać rozpatrzony, zaś pierwszy wniosek pozostanie w aktach sprawy bez rozpatrzenia.
Sprawę załatwimy na stronie banku
Te banki już przyjmują wnioski o 500 zł online:
● Alior Bank
● Bank Millennium
● Bank Pekao SA
● Bank Pocztowy
● Bank Zachodni WBK SA
● Eurobank
● FM Bank PBP SA
● ING Bank Śląski
● Inteligo
● mBank
● Orange Finanse
● PKO Bank Polski
● T-Mobile Usługi Bankowe
Banki, które dołączą do programu wkrótce:
● Raiffeisen Bank Polska SA od 8 kwietnia
● Bank BPS od 10 kwietnia
● SGB-Bank SA od 15 kwietnia
● Bank Ochrony Środowiska od 17 kwietnia
● Bank BPH SA od 29 kwietnia
● Deutsche Bank Polska SA od 16 maja
● Getin Bank od 31 maja
● Bank BGŻ BNP Paribas od 31 maja
● Bank Handlowy w Warszawie SA od 31 maja
● Credit Agricole Bank Polska od 31 maja
● Plus Bank SA od 31 maja
● Bank BPS od 10 kwietnia
● Banki Spółdzielcze SGB 6 kwietnia