Jedynie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pracodawca zobligowany jest do wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę takiego obowiązku, w sytuacji gdy zamierza on wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas określony.

Dlatego w razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony sąd co do zasady nie bada przyczyny, która w mniemaniu pracodawcy była przesłanką do jej wypowiedzenia. Jednak, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2005 r. (I PK 103/05), nie oznacza to, że sąd pracy jest całkowicie pozbawiony samej możliwości dokonania oceny przyczyn wypowiedzenia przez pracodawcę umowy terminowej, a pracownik pozbawiony w tym zakresie ochrony. W każdym przypadku istnieje możliwość oceny stwierdzającej, czy wykonanie przez pracodawcę prawa podmiotowego (wypowiedzenia umowy) stanowiło jego nadużycie ze względu na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Kluczowy jest tutaj art. 8 k.p., który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Możliwość zastosowania w danej sprawie art. 8 k.p. będzie ściśle uzależniona od całokształtu występujących w niej okoliczności, które są za każdym razem indywidualnie oceniane przez sąd. Trzeba zauważyć, że również SN w wyroku z 19 lipca 1984 r. (I PRN 98/84) przyjął, iż przepis art. 8 k.p. może znaleźć zastosowanie przy naruszającym zasady współżycia społecznego wypowiedzeniu terminowych umów o pracę, do których nie ma zastosowania art. 45 k.p.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy stwierdzić, iż w każdej sprawie sąd jest uprawniony - poza oceną prawidłowości dokonanego wypowiedzenia umowy na czas określony - sprawdzić również, czy w danym przypadku pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę terminową nie dopuścił się naruszenia zasad współżycia społecznego.