Telepraca zakłada wykonywanie obowiązków poza firmą. W związku z tym powstaje pytanie, czy gdy telepracownik ulegnie wypadkowi w domu, będzie to wypadek przy pracy - od czego to zależy i jak w takiej sytuacji powinien zachować się telepracownik i pracodawca?
Polskie ustawodawstwo nie zawiera odrębnych przepisów odnoszących się do kwestii wypadków przy pracy w przypadku wykonywania telepracy. Zastosowanie znajdą zatem przepisy ogólne. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, tj. m.in. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych bądź czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Przyjmuje się więc, że to nagłe zdarzenie nastąpić może w dowolnym czasie i miejscu, pod warunkiem że pozostaje w funkcjonalnym związku z rodzajem pełnionej przez pracownika pracy. Dlatego na przykład porażenie prądem, którego telepracownik dozna zarówno w swoim mieszkaniu (miejscu pracy określonym w umowie), jak i w innym miejscu niebędącym stałym miejscem pracy, może zostać uznane za wypadek przy pracy, jeśli doszło do niego podczas wykonywania czynności zawodowych.
Najczęściej miejscem pracy telepracownika jest jego mieszkanie. Z tego powodu prawidłowe ustalenie okoliczności wypadku, a co za tym idzie możliwość uznania go za wypadek przy pracy może być niekiedy utrudnione. Z jednej strony, pracodawca powinien dopilnować ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przez powołany do tego zespół powypadkowy oraz zabezpieczenia miejsca wypadku. Z drugiej jednak strony pracodawca ma prawo przeprowadzić kontrolę w domu telepracownika jedynie za jego uprzednią zgodą. Oczywiście, w razie wypadku pracownika trudno uznać, aby pracodawca ustalający okoliczności wypadku dokonywał kontroli w domu pracownika, jednak pracodawca powinien mieć na względzie konieczność uszanowania miru domowego pracownika.
Jeśli pracownik w związku z przemijającą przeszkodą (np. utratą przytomności) nie jest w stanie wyrazić zgody na ustalenie przez pracodawcę okoliczności wypadku w jego domu lub udostępnić pracodawcy mieszkania dla dokonania tych czynności, może uczynić to jego małżonek. W sytuacji gdy pracownik nie ma małżonka lub małżonek nie wyraża zgody, pracodawca powinien wstrzymać się z ustalaniem okoliczności wypadku do czasu ustania przeszkody uniemożliwiającej wyrażenie przez pracownika jego woli. O przeszkodach w terminowym sporządzeniu protokołu powypadkowego (który co do zasady powinien być on sporządzony w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku) pracodawca powinien umieścić wzmiankę w protokole.