ZUS będzie miał 5 lat na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych złożonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Za nienależnie pobrane świadczenia uznaje się te, które uzyskano na podstawie nieprawdziwych informacji, i te, które były wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń. Podlegają one obowiązkowemu zwrotowi wraz z odsetkami. Termin przedawnienia wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej należność. Problem polega na tym, że organ rentowy nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem wydania tej decyzji.
Propozycja MRPiPS zakłada dodanie przepisu regulującego instytucję przedawnienia. Decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie będzie mogła być wydana później niż w terminie pięciu lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano takie świadczenie. Jak uzasadnia ministerstwo, rozwiązanie to ma charakter komplementarny w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji, która przewiduje termin zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.