Już za kilka dni, od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o uzyskanie specjalnego wsparcia na dzieci. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jakie dokumenty trzeba przedstawić w gminie
Czy starając się o 500 zł na pierwsze dziecko, wystarczy przedstawić sam PIT za 2014 r. (nie prowadzimy z mężem gospodarstwa rolnego), czy konieczne jest jakieś oświadczenie, że dochód na osobę w rodzinie nie jest wyższy niż 800 zł?
Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne do ukończenia przez nie 18. roku życia, musimy spełnić kryterium dochodowe netto 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.
Jeśli rozliczamy się przez PIT, wystarczy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia na dziecko. Nie musimy dołączać zaświadczenia o dochodach ani aktu urodzenia potomka. Gmina sama to sprawdzi w urzędzie skarbowym i ZUS. Jedynie w sytuacjach bardziej skomplikowanych poprosi o dodatkowe dokumenty.
Jeżeli osiągamy dochody z innego tytułu niż stosunek zatrudnienia, to do wniosku musimy dołączyć:
woświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
woświadczenie o dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
wdokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
Jeżeli wniosek będzie wysyłany elektronicznie, wnioskujący będzie miał możliwość przesłania załączników również w formie elektronicznej.
Zależnie od okoliczności indywidualnej sprawy gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych okoliczności, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań. Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną, cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona również tą drogą, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie Empatia.mrpips.gov.pl.
Natomiast sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu ich do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, załatwiane będą drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.
Komu należy się świadczenie wychowawcze
Mam dwójkę dzieci: córkę z poprzedniego małżeństwa oraz syna z obecnego. Moja była żona nie ma więcej dzieci. Czy na syna przysługuje mi 500 zł? W wyroku jest napisane, że opiekę nad córką powierza się obojgu rodzicom. Płacę również alimenty na jej utrzymanie.
Jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym orzeczonym przez sąd, wówczas świadczenie przysługuje im proporcjonalnie do czasu sprawowanej opieki. Świadczenie na drugie dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, na pierwsze – po spełnieniu kryterium dochodowego.
Czy mogę się ubiegać o wsparcie
Jestem samotną matką. Syn ma 23 lata, córka 16 lat. Zasądzone alimenty są egzekwowane przez komornika w wysokości około 30 proc. albo egzekucja jest nieskuteczna. Moje zarobki nie pozwalają nam korzystać z Funduszu Alimentacyjnego. Czy w takiej sytuacji będę mogła się ubiegać o świadczenie wychowawcze, czy nie?
Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na córkę po spełnieniu kryterium dochodowego. Jeżeli syn jest na pani utrzymaniu, wówczas liczy się do składu rodziny. Przy ustalaniu dochodu będzie uwzględniana kwota alimentów ściągana przez komornika.
Które z moich dzieci dostanie wsparcie
Jestem ojcem trojga dzieci, dwoje z nich mieszka z byłą żoną (nie jestem pozbawiony praw rodzicielskich), płacę regularnie alimenty, uczestniczę w ich życiu. Trzecie dziecko mieszka obecnie ze mną i moją partnerką. Czy będzie przysługiwać mi 500 zł na moje trzecie dziecko?
Świadczenia będzie przysługiwać na dziecko, nad którym sprawowana jest opieka, czyli na trzecie. Warunkiem jednak będzie spełnienie kryterium dochodowego.
Czy nieformalny związek też jest rodziną
Jestem w nieformalnym związku, mamy wspólne dziecko (obydwoje mamy prawa rodzicielskie). Czy ojciec dziecka sam może wystąpić o zasiłek? Czy będą potrzebne też moje dochody?
Tworzą państwo rodzinę. Przy ustalaniu dochodu pod uwagę brane są dochody wszystkich członków rodziny, czyli także pani.
Czy pełnoletni brat pozbawi świadczenia
Syn ma 19 lat i się uczy, drugi 13 lat. Czy jestem uprawniona do tego dodatku? Czy ten młodszy ma nic nie dostać, bo nie ze swojej winy ma starszego brata?
Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W pani przypadku świadczenie na młodsze dziecko może przysługiwać po spełnieniu kryterium dochodowego. Starszy syn, jeżeli pozostaje na pani utrzymaniu, liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu.
Co się stanie, jeśli zataimy swoje dochody
Oficjalnie zarabiam 1850 zł brutto. Żona oficjalnie nie pracuje. Mamy jedną córkę. Co się stanie, jak wyjdzie na jaw, że ja zarabiam oprócz minimalnego jeszcze 6000 zł, a żona pracuje na czarno w Austrii?
Jeżeli świadczenie wychowawcze będzie nienależnie pobrane, trzeba będzie je zwrócić.
Czy zmarłe dziecko będzie traktowane jako pierwsze
W ubiegłym roku zmarło moje pierwsze dziecko, niedawno urodziłam drugie. Czy na drugie dziecko przysługuje mi 500 zł (pomijam kryterium dochodowe)?
Na dziecko, nad którym sprawuje pani opiekę, może przysługiwać świadczenie wychowawcze, ale wyłącznie po spełnieniu kryterium dochodowego.
Czy otrzymywane alimenty wpłyną na dochód
Mam jedno dziecko, które samotnie wychowuję. Zarabiam 1300 zł netto i mam przysądzone 400 zł alimentów. Czy w tym przypadku mogę starać się o 500 zł na córkę? Czy alimenty wliczają się do dochodu?
Alimenty wliczają się do dochodu rodziny. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym.
Czy obliczając dochód, uwzględnię pełnoletnie dziecko
Jeśli pierwsze dziecko jest pełnoletnie, a drugie nie, to czy dodatek 500 zł się należy?
Świadczenie przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku kiedy w rodzinie z dwojgiem dzieci starsze kończy 18 lat, wówczas świadczenie na młodsze będzie przysługiwać po spełnieniu kryterium dochodowego. Starsze dziecko, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziny, będzie liczone do składu rodziny przy ustalaniu dochodu.
Na które z bliźniąt przysługuje 500 zł
Mamy córki bliźniaczki. Czy w takim przypadku nie ma znaczenia, które dziecko wskaże się jako pierwsze urodzone?
W przypadku bliźniąt świadczenie na drugie dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego. To rodzic wskazuje, które z bliźniąt jest pierwszym dzieckiem.
Czy dziecko za granicą można uznać za pierwsze
Mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa, które mieszka teraz z matką w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy otrzymuje tam jakieś świadczenia. Czy mąż może wpisać je jako pierwsze, na które nie przysługuje 500 zł, a następnie wymienić naszą dwójkę, dla których byłoby po 500 zł?
Świadczenie wychowawcze przysługuje jedynie na dziecko, nad którym sprawowana jest faktyczna opieka. W państwa przypadku wychowywanych jest dwoje dzieci. Zgodnie z ustawą świadczenie na drugie dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, a na pierwsze po spełnieniu kryterium dochodowego.