Pracodawca jest zobowiązany wypłacić podwładnym pensję w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które za pełen etat wynosi obecnie 1850 zł. Przełożony musi także opłacać składki z własnej kieszeni. Ich wysokość zależy od ustalonych zarobków. Istnieje jednak możliwość ograniczenia wydatków.
Czy za studenta na zleceniu trzeba opłacać ZUS
Postanowiłem zatrudnić kilku studentów na umowę-zlecenie – pisze pan Jacek. – Chcę, aby pomogli mi rozkręcić kampanię reklamową. Nie mam jednak pewności, czy będę musiał opłacać składki do ZUS – zastanawia się czytelnik.
NIE
Ostatnie zawirowania wokół umów cywilnoprawnych powodują, iż wielu przedsiębiorców mocno zastanawia się przed wejściem w taki stosunek zobowiązaniowy. Status studentów i uczniów pozostał jednak bez zmian – nie podlegają one ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu umowy-zlecenia. Student nie może jednak przekroczyć 26. roku życia.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Czy mogę nie płacić składek przez czas zatrudnienia
Dowiedziałem się, że mogę nie odprowadzać składek do ZUS, jeśli zatrudnię młodego bezrobotnego – mówi pan Andrzej. – Rozważam przedstawienie oferty dwudziestoletniemu kandydatowi, dla którego będzie to pierwsza praca. Czy na pewno otrzymam pełen zwrot kosztów – pyta.
NIE
Refundacja składek opłacanych do ZUS jest możliwa tylko w przypadku zawarcia umowy. Kompetentnym organem jest starosta. Aby uzyskać wsparcie, trzeba zgłosić wniosek do właściwego urzędu pracy. Szanse na pozytywną decyzję ma pracodawca, który zatrudni zarejestrowanego bezrobotnego. Kandydat musi mieć mniej niż 30 lat i podejmować pracę po raz pierwszy w życiu. Pan Andrzej powinien wiedzieć, że zwrot składek przysługuje tylko przez okres do 12 miesięcy w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia. Uwaga! Umowa o pracę musi obowiązywać przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy po ustaniu refundacji. Wtedy nie można już liczyć na dofinansowanie składek.
Podstawa prawna
Art. 60c ust. 1–4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy urząd pracy pokrywa koszty pracy stażystki
Pani Joanna prowadzi małe przedsiębiorstwo i chce zatrudnić sekretarkę. – Kandydatka jest niedoświadczona i na pewno minie sporo czasu, nim stanie się pelnowartościowym pracownikiem. Zastanawiam się, czy jeśli dostanie staż z urzędu pracy, to będę zwolniona z obowiązku opłacania kosztów zatrudnienia – pyta czytelniczka.
TAK
To urząd pracy wypłaca stażyście wynagrodzenie i odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Nie oznacza to jednak, że organizator stażu nie ma żadnych obowiązków wobec osoby wchodzącej na rynek pracy. Nie powinien traktować stażysty gorzej od innych swoich pracowników. Jeśli otrzymują oni napoje, bezpłatne posiłki, odzież lub środki higieny osobistej, to również jemu należą się takie świadczenia. Zobowiązania pracodawcy może określać także umowa o zorganizowanie stażu. Jako przykład warto wskazać choćby koszty przejazdu poniesione przez stażystę. Jeśli tego ciężaru nie weźmie na siebie pani Joanna, to początkująca sekretarka będzie mogła dochodzić zwrotu od starosty.
Podstawa prawna
Par. 6 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. z 2009 r. nr 142, poz. 1160).
Czy zatrudniający młodą matkę otrzyma wsparcie
Dwa lata temu zrezygnowałam z pracy i poświęciłam się wychowywaniu córki – mówi pani Agnieszka. – Teraz przyjaciółka, która prowadzi działalność gospodarczą, chce mnie zatrudnić. Poprosiła, żebym się dowiedziała, czy przysługują jej jakieś ulgi z tytułu zawarcia ze mną umowy o pracę.
TAK
Pracodawcy osób, które zrezygnowały z zatrudnienia ze względu na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną, mogą ubiegać się o świadczenie aktywizacyjne. To wsparcie jest skierowane do przełożonych rodziców i opiekunów powracających na rynek pracy. Można się starać o pomoc w wysokości 1/2 lub 1/3 wysokości minimalnego wynagrodzenia przez okres odpowiednio 12 lub 18 miesięcy. Aby pracodawca pani Agnieszki uzyskał refundację części kosztów, musi się ona zarejestrować w urzędzie pracy. Trzeba też sporządzić wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego. Przełożona czytelniczki powinna pamiętać o konieczności dalszego jej zatrudniania przez okres 6 lub 9 miesięcy od ustania dofinansowania. Złamanie tego nakazu grozi odpowiedzialnością finansową.
Podstawa prawna
Art. 60b ust. 1–4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy mogę liczyć na zwrot kosztów nauki młodocianego
Pan Andrzej prowadzi warsztat samochodowy i zatrudnił ucznia zasadniczej szkoły zawodowej. – Podpisaliśmy umowę o praktyczną naukę zawodu. Czy po zakończeniu kształcenia mogę zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów – pyta czytelnik.
TAK
Zawarcie umowy z młodocianym w celu przygotowania zawodowego umożliwia otrzymanie wsparcia w formie dofinansowania kosztów kształcenia. Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie osiągnęła jeszcze pełnoletniości. Zatrudnienie jest możliwe, jeśli kandydat ukończył gimnazjum i przedstawił świadectwo lekarskie, że praca nie zagraża jego zdrowiu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w porozumieniu ze szkołą. O zawarciu umowy należy poinformować władze gminy lub miasta. W przypadku nauki zawodu trwającej 36 miesięcy pracodawca może otrzymać zwrot kosztów w wysokości do 8081 zł. Ale uwaga! Refundacja środków przysługuje wtedy, gdy uczeń zakończy naukę zawodu i zda egzamin zewnętrzny.
Podstawa prawna
Art. 70b ust. 1–2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).
Czy pracodawca zyska, zatrudniając pracownika 50+
Pan Wojciech jest doświadczonym inżynierem, ale znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. – Nie osiągnąłem wymaganego wieku, aby przejść na emeryturę, a od kilku miesięcy nie mogę znaleźć pracy – mówi czytelnik. – Czy istnieją jakieś powody, dla których pracodawca wolałby zatrudnić mnie zamiast młodszego kandydata – pyta.
TAK
Domyślamy się, że pan Wojciech zarejestrował się już w urzędzie pracy. Jeśli jeszcze tego nie zrobił, to nie powinien dłużej zwlekać. Bezrobotny, który przekroczył 50. rok życia, jest osobą uprzywilejowaną na rynku pracy. Przedsiębiorca, który zatrudni takiego pracownika, może liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia. Wsparcie przysługuje przez 12 miesięcy w przypadku bezrobotnego, który ukończył 50 lat. Koszty zatrudniania sześćdziesięciolatka są natomiast obniżane przez 2 lata. Maksymalna kwota dofinansowania to połowa minimalnego wynagrodzenia, a więc nawet 925 zł miesięcznie.
Podstawa prawna
Art. 60d ust. 1–3 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy dostanę grant dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
Prowadzę działalność doradczo-konsultingową – pisze pani Aleksandra. – Firma się rozwija i potrzebuję nowego pracownika. Na stanowisko aplikowała bezrobotna, która opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem. Wykonywałaby swoje czynności w formie telepracy. Czy mogę otrzymać grant na przystosowanie jej mieszkania – pyta czytelniczka.
TAK
Grant to środki funduszu pracy, które starosta może przyznać przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska w formie telepracy. Niezwykle ważna jest osoba kandydującego bezrobotnego. Wsparcie na dofinansowanie stanowiska przysługuje między innymi w przypadku sprawowania opieki nad osobą zależną. Ponadto bezrobotny powinien zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 3 lat od rezygnacji z poprzedniego zatrudnienia. Osoba zależna to taka, która wymaga stałej opieki ze względu na stan zdrowia i pozostaje z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym. Kwota przysługuje w wysokości określonej umową ze starostą. Aktualnie nie może przekraczać 11 100 zł.
Podstawa prawna
Art. 60a ust. 1, 4–5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).