Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne prawo do dodatku energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu. Kim jest odbiorca wrażliwy i jaką pomoc może o trzymać?

Zgodnie z ustawą odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne - odbiorca musi zamieszkiwać w miejscu odbioru energii elektrycznej.

Kto przyznaje dodatek?

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Reklama

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek ten wypłaca samorząd, a docelowo ośrodki pomocy społecznej.

Reklama

Ile wynosi dodatek?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.


Warto też dodać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z dn.19.02.2014 r.), zwalnia się osoby starające się o dodatek energetyczny z konieczności uiszczania opłaty skarbowej.

Dodatek energetyczny w 2016 roku?

Właściwy minister ( w 2016 roku będzie to minister rozwoju w związku z likwidacją ministerstwa gospodarki ) ma obowiązek do dnia 30 kwietnia każdego roku w Dzienniku Urzędowym Monitorze Polskim ogłosić na kolejne 12 miesięcy wysokość dodatku. Na razie przedstawiciele rządu nie informowali, czy w 2016/2017 roku dodatek będzie zwiększony, jak miało to miejsce w poprzednich latach.