Pomyłki, które pojawiły się we wzorach dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia wychowawczego, nie mają wpływu na ich przyznanie. Samorządy powinny jednak informować rodziców, jak je prawidłowo składać.
Taki sposób postępowania wskazuje resort pracy w wyjaśnieniach skierowanych do gmin. Wiele z nich zwracało się do niego z pytaniami, jak mają postępować w związku z tym, że w drukach wniosku oraz oświadczeń, które stanowią załączniki do rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214), pojawiły się błędy. Resort tłumaczy, że podstawą do ustalenia prawa do 500 zł są przepisy ustawy, które określają, jakie okoliczności należy udokumentować w procesie ubiegania się o wsparcie. Natomiast nieścisłości, które znalazły się w treści rozporządzenia, stanowią oczywiste pomyłki pisarskie niemające wpływu na jego uzyskanie.
Błąd znalazł się m.in. w druku wniosku, a dokładnie w jego fragmencie dotyczącym dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego. Z zawartego tam pouczenia wynika, że w takich przypadkach należy dołączyć oświadczenia członków rodziny, które określa załącznik 3 lub 4 do wniosku. Jednak prawidłowy zapis powinien wskazywać na konieczność złożenia druku z załącznika nr 2 lub 4. Dlatego resort pracy informuje, że jednostka przyjmująca wniosek powinna pouczyć osoby mające gospodarstwo rolne o wymogu dołączenia właściwego dokumentu.
W podobny sposób należy też postępować w odniesieniu do załącznika nr 3, który błędnie odsyła do jego wypełnienia rodziców rolników, podczas gdy jest on skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
– Problem ten dotyczy w zasadzie tych osób, które zamierzają się starać o 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko, bo tylko wtedy będziemy badać sytuację dochodową. Oczywiście będziemy wyjaśniać błędy w drukach przy składaniu wniosków, chociaż może na to brakować nam czasu, bo spodziewamy się, że w pierwszych dniach kwietnia może ich być bardzo dużo – zauważa Przemysław Andrysiak, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.
Ponadto resort pracy zapowiada, że sprostowania pomyłek w drukach zostaną dokonane w przyszłości, w czasie ewentualnej nowelizacji rozporządzenia.