Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przez włączenie do niej części innego przedsiębiorstwa nie spowoduje, że nowy podmiot będzie mógł opłacać składkę wypadkową w starej wysokości. Tak wynika z interpretacji ZUS.
Firma postanowiła zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. W tym celu przejęła część innego przedsiębiorstwa razem z zatrudnionymi tam osobami. Wątpliwości powstały w czasie ustalania wysokości obowiązkowych składek wypadkowych. Nowy podmiot wystąpił więc do ZUS, aby ten potwierdził jego sposób myślenia. W ocenie przedsiębiorców nowa firma powinna mieć możliwość opłacania składek na podstawie starej stopy procentowej. Zakład jednak się nie zgodził. Uznał bowiem, że ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.) nie zawiera przepisów szczególnych, które regulowałyby kwestię możliwości sukcesji uprawnienia do posługiwania się określoną wartością stopy procentowej składki, jaka obowiązywała innego płatnika.
Zasady ustalania wysokości składki wypadkowej zależą bowiem nie tylko od liczby zatrudnionych, ale także od rodzaju prowadzonej działalności. A to dlatego, że wielkość ta zależy od kategorii ryzyka występującego dla danego rodzaju działalności określonego na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, która jest zapisana w rejestrze REGON. W nowej firmie więc obowiązuje nowe ryzyko ubezpieczeniowe wypadku. I dlatego powstała spółka jest zobowiązana do odrębnego ustalenia obowiązującej stopy procentowej na zasadach ogólnych określonych we wskazanej ustawie.
Aktualnie najniższa stopa procentowa tej składki wynosi 0,40 proc., natomiast najwyższa 3,60 proc. Co więcej, art. 28 ustawy wypadkowej określa, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Natomiast w przypadku firmy zgłaszającej do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych sam ZUS ustala ową stopę procentową. Jest ona obliczana jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik, i tzw. wskaźnika korygującego. Natomiast jeśli zakład nie ustalił kategorii ryzyka z uwagi na brak obowiązku przekazywania informacji przez trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe, wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy. W tym konkretnym przypadku nie wiadomo, jaka może być różnica w wysokości składki, bowiem ZUS nie ujawnił, czym zajmuje się firma, która złożyła interpretację.
Decyzja DI / 100000/ 43/114/2016 wydana 9 lutego 2016 r. przez oddział ZUS w Gdańsku