Do obsługi rządowego programu może powstać w administracji samorządowej nawet siedem tysięcy nowych etatów. Zajmą się tym dotychczasowe wydziały lub będą tworzone nowe. Szczegółowe kryteria wymagane od kandydatów będą ustalać indywidualnie samorządowcy.
Czy gmina ma obowiązek tworzenia nowej komórki
W jednej z gmin zdecydowano, że obsługą wniosków o 500 plus zajmie się miejski ośrodek pomocy społecznej. Z kolei w innej ma być utworzony w urzędzie miasta specjalny wydział. Czy we wszystkich gminach powinny powstać takie komórki?
NIE
Organy gminy i województwa do dnia wejścia w życie ustawy (czyli do 1 kwietnia 2016 r.) zobowiązane są wyznaczyć lub utworzyć jednostki organizacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Same jednak decydują, w jaki sposób rozwiążą ten problem. Do realizacji zadań mogą wykorzystać dotychczasową strukturę lub tworzyć nowe komórki.
Podstawa prawna
Art. 53 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).
Czy na nowe stanowiska trzeba rozpisać nabór
Nasz wójt zapowiedział, że będzie potrzebował czterech pracowników do obsługi programu 500 plus. Podobno gmina chce zatrudnić na stałe urzędników, którzy będą się zajmowali tym przedsięwzięciem. Czy musi zostać ogłoszony konkurs?
TAK
O pracę w urzędzie gminy może się ubiegać osoba, która ma obywatelstwo polskie. W przypadku zatrudnianych na podstawie umowy o pracę wymagane jest wykształcenie co najmniej średnie. Kandydaci muszą mieć też pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Przyszły urzędnik może przystąpić do otwartego i konkurencyjnego naboru. Wójt zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o wolnym stanowisku wraz z wymaganiami, jakie musi spełniać ewentualny pracownik. Najlepiej, żeby były one podzielone na te, które są niezbędne, i te dodatkowe. Osoba zainteresowana pracą w gminie powinna się też dowiedzieć z ogłoszenia, jakie zadania zostaną jej powierzone. Jeśli kandydatów jest wielu, czeka ich pisemny test, a następnie z najlepszymi przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wolnych stanowiskach zamieszczana jest w biuletynie informacji publicznej urzędu i na tablicy ogłoszeń, podobnie jak wyniki naboru. Do publicznej informacji podaje się imię i nazwisko wybranego kandydata i jego miejsce zamieszkania. Z kolei w samym protokole zamieszczane są dane najwyżej pięciu najlepszych kandydatów. Zainteresowany, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem konkursu, może się domagać wglądu do protokołu z naboru i złożyć skargę w urzędzie.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
Czy administracja rządowa może tworzyć nowe etaty
Wojewoda, który ma być pośrednikiem w przekazywaniu środków na realizację programu 500 plus, postanowił utworzyć dodatkowy etat. Czy przy zatrudnieniu szeregowego urzędnika w administracji również trzeba rozpisać konkurs?
TAK
Wojewoda w ciągu tygodnia od 1 kwietnia 2016 r. jest obowiązany przekazać organom gminy środki finansowe na wdrożenie ustawy. Na ten cel otrzymają one dwa procent wartości całego programu, które mogą przeznaczyć na stworzenie dodatkowych etatów. Wojewoda – jeśli dostrzega taką potrzebę – może również z własnych środków zatrudnić dodatkowych urzędników lub realizację nowych zadań powierzyć innym. Nabór na stanowiska w urzędzie wojewódzkim jest zbliżony do tego, który jest przewidziany w samorządach. Do urzędów wojewódzkich ma zastosowanie ustawa o służbie cywilnej. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, organizując nabór, ma obowiązek upowszechnić informacje o wolnych stanowiskach w siedzibie i biuletynie informacji publicznej urzędu oraz w biuletynie informacji publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie musi zawierać nazwę i adres urzędu, określenie stanowiska pracy, jego opis oraz związane z nim wymagania – konieczne i pożądane. Kandydat, który nie spełnia wymagań koniecznych na określone stanowisko, już na wstępie zostaje zdyskwalifikowany. W ogłoszeniu o naborze zamieszczana jest też informacja o zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku, wskazanie wymaganych dokumentów, terminu i miejsca ich składania.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy po wygranym konkursie będę podlegał ocenie
Dostałam się do gminnego zespołu, który ma się zajmować naborem wniosków od rodziców w sprawie programu 500 plus. Nigdy wcześniej nie byłam pracownikiem samorządowym. Wygrałam konkurs, ale dowiedziałam się, że i tak za kilka miesięcy będę musiała przejść dodatkowy egzamin, który ma zweryfikować moją wiedzę. Czy taki wymóg jest obligatoryjny?
TAK
Osoba, która po raz pierwszy obejmuje stanowisko urzędnicze w samorządzie, musi odbyć służbę przygotowawczą i zdać egzamin końcowy. Z takim pracownikiem zawierana jest umowa na sześć miesięcy. W tym czasie musi on odbyć służbę przygotowawczą trwającą nie dłużej niż trzy miesiące. Kierownik komórki organizacyjnej w gminie może złożyć do wójta wniosek o zwolnienie swojego pracownika z jej odbycia. Powinien jednak wykazać, że jego wiedza i umiejętności pozwalają wykonywać pracę bez potrzeby przeprowadzenia takiego przeszkolenia. Każdy z nowo zatrudnionych musi też zdać egzamin, od którego wyniku zależy kontynuacja pracy w samorządzie. O ile wójt może zwolnić pracownika z obowiązku przeszkolenia, to egzamin jest obligatoryjny.
Podstawa prawna
Art. 19 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
Czy można preferować wielodzietnych
Prezydent miasta zdecydował się utworzyć specjalną komórkę, która będzie się zajmowała sprawami prorodzinnymi w tym rządowym programem 500 plus. Zdecydował się na rozpisanie konkursu nie tylko na szeregowe stanowiska urzędnicze, ale też na naczelnika. W ogłoszeniu zaznaczył, że chętnie widziałby osoby, które mają troje lub więcej dzieci, a dodatkowo doświadczenie w prowadzeniu firmy. Czy takie kryteria mogą zostać wprowadzone do konkursu?
TAK
Naturalne jest, aby osoba, która będzie się zajmowała polityką prorodzinną, sama dawała przykład i służyła swoim doświadczeniem. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby w warunkach konkursowych postawić wymóg prowadzenia działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że na stanowiskach kierowniczych w samorządach od początku obowiązywania obecnej ustawy o pracownikach samorządowych mogą być zatrudniane osoby bez doświadczenia w administracji. Takie rozwiązanie ma zachęcić do pracy w gminach te z doświadczeniem menedżerskim lub biznesowym. Stwarza jednak zagrożenie, że w administracji samorządowej będą zatrudniane osoby bez doświadczenia w jej funkcjonowaniu. Obowiązujące przepisy zawierają wymóg posiadania tylko co najmniej trzyletniego stażu pracy lub prowadzenia przez taki okres działalności gospodarczej. Kandydat powinien mieć wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat lub tytuł inżyniera) i kwalifikacje zawodowe wymagane do pracy na określonym stanowisku. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
Czy trzeba przygotować się merytorycznie
Zakwalifikowałem się do otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze przewidziane do obsługi rządowego programu 500 plus. Czy powinienem się zapoznać z nową ustawą, na podstawie której samorządy będą wypłacać pieniądze?
TAK
W ogłoszeniu o naborze najczęściej zamieszczane są wymagania podstawowe i pożądane. Oczywiście, aby w ogóle zakwalifikować się do konkursu, trzeba spełniać co najmniej te podstawowe. Idealnym kandydatem na stanowisko urzędnicze jest osoba, która spełnia je wszystkie. Następnym etapem może być rozmowa kwalifikacyjna, która bywa poprzedzona testem wiedzy. Na teście możemy się spodziewać pytań dotyczących zasad funkcjonowania administracji samorządowej, ale też rządowej. Dodatkowo pożądana będzie również znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego. Na koniec w pytaniach testowych z pewnością znajdą się zagadnienia związane z programem 500 plus, czyli ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kandydaci, którzy najlepiej rozwiążą test, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której również będą pytani o swoje doświadczenie zawodowe.
Podstawa prawna
Art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).