Gminy zwracają uwagę, że formularze, które rodzice będą składać razem z wnioskiem o świadczenie wychowawcze, zawierają pomyłki. Nie mają jednak innego wyjścia, jak je stosować, bo przed 1 kwietnia nie będą zmienione.
Problem ten dotyczy dokumentów, które są związane z sytuacją dochodową i będą wymagane w przypadku starania się o 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. To wtedy gmina będzie sprawdzać, czy nie zostało przekroczone kryterium do jego uzyskania. Wzory potrzebnych do tego oświadczeń określa rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214).
W załączniku nr 3 do niego określony został druk oświadczenia składanego przez tych członków rodziny, którzy swoje dochody rozliczają na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Co do zasady powinni go składać ci rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast przypis, który znajduje się na dole formularza, wskazuje, że wypełnia go i podpisuje każdy członek rodziny, który posiada gospodarstwo rolne.
Kolejny błąd znajduje się w oświadczeniu, które ma wskazywać liczbę hektarów przeliczeniowych, wypełnianym przez rodziców rolników (załącznik nr 4 do rozporządzenia). Na dole tego formularza znajdują się dwa przypisy oznaczone odpowiednio jedną i dwoma znakami gwiazdki. Jednak do którego konkretnie elementu treści oświadczenia się odnosi symbol dwóch gwiazdek, nie wiadomo, ponieważ w górnej części druku nie został umieszczony.
– Są to pomyłki, które mogą wynikać z tego, że rozporządzenie było przygotowywane w szybkim tempie. Niestety nie możemy z tym nic zrobić, bo nie mamy prawa do tego, aby poprawiać określone przepisami druki – mówi Barbara Śmiełowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.
Również Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych UM w Kaliszu, podkreśla, że trzeba zamawiać druki według takiego wzoru, jaki został wskazany.
– Nie możemy czekać na ich poprawienie przez resort, zwłaszcza że na szkoleniu jego przedstawiciele nam powiedzieli, że do kwietnia nie ulegną zmianie – wyjaśnia.