Teraz już nie. Rzeczywiście dotychczas, aby otrzymać zwrot nadpłaty figurującej na koncie płatnika składek, spadkobiercy musieli złożyć w ZUS nie tylko postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, lecz także zgodne oświadczenie woli wszystkich spadkobierców dotyczące podziału tych należności.

Często było to trudne bądź wręcz niemożliwe, gdy rodzina nie utrzymywała kontaktów bądź była skonfliktowana.

Od 1 stycznia 2016 r. przepisy ordynacji podatkowej regulujące te kwestie zostały znowelizowane. Wystarczające będzie zatem złożenie w ZUS jedynie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Oczywiście nadal zwrot nadpłaty dokonywany będzie proporcjonalnie do udziału spadkowego wnioskodawcy określonego prawomocnym postanowieniem sądu bądź aktem poświadczenia dziedziczenia.

Podstawa prawna

Art. 105 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).