Według projektu zlikwidowany ma zostać comiesięczny obowiązek przekazywania przez zakłady ubezpieczeń opłaty ryczałtowej na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki zgromadzone z tych wpłat mają być przeznaczone na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak zaznaczyło w swym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu, przyjęcie nowelizacji oznaczałoby uchylenie wszystkich przepisów dotyczących tzw. podatku Religi, zawartych w ustawie z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wprowadzony w ub. roku podatek, zaproponowany przez ówczesnego ministra zdrowia Zbigniewa Religę, to ryczałtowa, 12-proc. opłata, jaką zakłady ubezpieczeniowe przekazują NFZ na leczenie ofiar wypadków. Pobierana jest od składki na polisy ubezpieczeń komunikacyjnych OC.

"Wejście w życie planowanej nowelizacji ma zahamować ten wzrost"

Według CIR, z badań przeprowadzonych przez ubezpieczycieli wynika, że jeśli pobór opłaty ryczałtowej byłby kontynuowany, to składka na OC kierowców wzrosłaby o 18 proc. "Wejście w życie planowanej nowelizacji ma zahamować ten wzrost" - głosi komunikat.

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało, że zmiana miałaby polegać na zastąpieniu opłaty ryczałtowej, przekazywanej przez zakłady ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia przez regulację pozwalającą na dochodzenie przez NFZ od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia ofiary.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP w resorcie zdrowia, podczas jednego z najbliższych posiedzeń rząd ma się zająć kwestią koszyka świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych. Koszyk świadczeń gwarantowanych ma być załącznikiem do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.