Osoba zajmująca się niepełnosprawnym krewnym, który zmarł, będzie mogła ubiegać się o zasiłek z urzędu pracy lub świadczenie przedemerytalne. Prawo do tego ma zyskać od przyszłego roku.
Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do wspomnianych form wsparcia przewiduje projekt nowelizacji dwóch ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych.
Zgodnie z nim pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna będzie zaliczane do okresu 365 dni (w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w pośredniaku), który pozwala na uzyskiwanie zasiłku dla bezrobotnych. Mimo że w tym czasie nie były opłacane składki na Fundusz Pracy, będzie on traktowany jako okres zatrudnienia. Stanie się tak, o ile opiekun zaprzestanie pobierania któregoś ze wspomnianych świadczeń było spowodowane śmiercią krewnego lub utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
Z kolei do art. 2 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.) dodany zostanie pkt 4a. Zakłada on, że osoba, która przez 365 dni pobierała jedno ze świadczeń opiekuńczych i utraciła do nich prawo z powodu śmierci podopiecznego lub wygaśnięcia orzeczenia, będzie mogła starać się o świadczenie przedemerytalne.
Jednak aby je otrzymać, musi mieć skończone minimum 55 lat – kobieta lub 60 lat – mężczyzna, a także mieć opłacone składki przez okres wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn). Dodatkowo będzie musiała się zarejestrować w ciągu 60 dni od dnia, w którym ustało jej prawo do wsparcia za opiekę nad niesamodzielnym członkiem rodziny.
– Projekt realizuje jeden z postulatów zgłaszanych przez opiekunów osób niepełnosprawnych. Może nie był on najważniejszy, ale jego spełnienie jest potrzebne, bo zapewnia on zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci bliskiego krewnego – tłumaczy dr Paweł Kubicki ze Szkoły Głównej Handlowej.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne będzie ubiegać się rocznie ok. 30 tys. byłych opiekunów. Ich wypłata ma kosztować Fundusz Pracy ok. 222,4 mln zł. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy