Osoby żyjące w związkach nieformalnych mogą deklarować, że wychowują potomka bez ojca. Dzięki temu może im być łatwiej spełnić kryterium dochodowe do świadczenia na pierwsze dziecko.
Gminy wskazują, że część rodziców może nadużywać przepisów do tego, aby uzyskiwać 500 zł na dziecko. Problem ten może dotyczyć osób wychowujących dzieci w konkubinatach, które na potrzeby uzyskiwania wsparcia mogą zgłaszać się jako samotni opiekunowie.
Pierwotnie projekt ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) przewidywał, że przy przyznawaniu wsparcia na pierwszego potomka dla samotnego rodzica stosowane będą te same zasady, które od wielu lat obowiązują w przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego. Zgodnie z nimi taka osoba musi mieć na dziecko zasądzone alimenty od drugiego z rodziców, chyba że jest to niemożliwe, bo rodzic nie żyje, jest nieznany lub powództwo o ich ustalenie zostało oddalone. Jednak na etapie prac nad ustawą wprowadzającą program 500 plus w parlamencie wymóg ten został wykreślony.