Publikowana w czwartek druga część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 159 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa) uwzględnia objaśnienia zarówno do tych przepisów, które w ostatnim czasie nie uległy zmianie, jak i tych zmienionych w sposób znaczny.
Regulacje, które należy stosować w sposób dotychczasowy, dotyczą np. zasiłku wyrównawczego (rozdział 4 ustawy zasiłkowej) oraz podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami (rozdział 8 ustawy zasiłkowej). Zmiany, na które należy natomiast zwrócić szczególną uwagę, dotyczą głównie ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego (ustalanie uprawnienia, wysokość i podstawa wymiaru) oraz zasiłku opiekuńczego (prawo do zasiłku). Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej, które obowiązują:
● od 14 sierpnia 2015 r.
- wprowadziła je ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1066), zmieniona ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1735);

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 2)>>

● od 1 stycznia 2016 r.

- wprowadziła je wskazana wyżej ustawa z 15 maja 2015 r. oraz ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1217);
● od 2 stycznia 2016 r.
- wprowadziła je ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1268);
● od 22 lutego 2016 r.
- wprowadziła je ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220).
W tym miejscu sygnalizujemy, że wprowadzone zmiany w sposób odmienny od dotychczasowych uregulowań określają m.in.:
- prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz za czas oznaczony jako okres odpowiadający okresowi tego urlopu,
- wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz za okres odpowiadający okresowi tego urlopu,
- prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego – ojca dziecka lub innego członka najbliższej rodziny w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka,
- prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonego – ojca dziecka lub innego członka najbliższej rodziny w przypadku gdy matka dziecka – podlegająca, jak i niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym – legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
Komentarz odnosi się również do zmian dotyczących uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla ojca lub innego członka najbliższej rodziny z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z posiadaniem przez matkę dziecka orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Warto wspomnieć, że jedną z ważniejszych zmian, przedstawionych w komentarzu w zakresie zasiłku opiekuńczego, jest rozszerzenie uprawnień do tego świadczenia z tytułu opieki nad innymi chorymi członkami rodziny o prawo do zasiłku, gdy choruje macocha lub ojczym dziecka oraz drugi z rodziców dziecka.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 2)>>

Niezależnie od zmian wynikających z nowelizacji ustawy, o których mowa wyżej, w niniejszym opracowaniu wykorzystano również niektóre wyjaśnienia z „Komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 159) - wybrane zagadnienia”, wydanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku i zamieszczonego na jego oficjalnej stronie internetowej, oraz inne pochodzące z niej informacje dotyczące zmian do wymienionych wyżej przepisów.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy m.in. ustawy:
● z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
● z 16 kwiet nia 20 04 r. o czasie pracy kierowców
● z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
● z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
● z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
● z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
● z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
● z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
● z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia dotyczące:
● należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
● szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
● szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
● sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy
● zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
● przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania