Publikowana w czwartek druga część komentarza do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 159 ze zm.; dalej: ustawa zasiłkowa) uwzględnia objaśnienia zarówno do tych przepisów, które w ostatnim czasie nie uległy zmianie, jak i tych zmienionych w sposób znaczny.
Regulacje, które należy stosować w sposób dotychczasowy, dotyczą np. zasiłku wyrównawczego (rozdział 4 ustawy zasiłkowej) oraz podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami (rozdział 8 ustawy zasiłkowej). Zmiany, na które należy natomiast zwrócić szczególną uwagę, dotyczą głównie ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego (ustalanie uprawnienia, wysokość i podstawa wymiaru) oraz zasiłku opiekuńczego (prawo do zasiłku). Zmiany te wynikają z nowelizacji ustawy zasiłkowej, które obowiązują:
● od 14 sierpnia 2015 r.