Osoba, która się przeprowadzi do innej miejscowości, aby tam pracować, ma prawo starać się o pieniądze na zasiedlenie. Może też otrzymać do 3,8 tys. zł na opłacenie kosztów wybranego szkolenia.
Czy dostanę pieniądze na wybrane szkolenie
Chciałabym podjąć pracę jako opiekunka w żłobku. Nie mam jednak odpowiedniego wykształcenia i muszę odbyć szkolenie. Znalazłam już firmę, która w następnym miesiącu uruchamia kurs dla opiekunek. Czy mogę starać się o jego sfinansowanie w powiatowym urzędzie pracy – pyta pani Agnieszka.
TAK
Jeden z bonów, jaki może otrzymać osoba bezrobotna poniżej 30. roku życia, to ten na pokrycie kosztów wybranego przez nią szkolenia. Jego uzyskanie gwarantuje, że starosta sfinansuje konkretny kurs, o ile bezrobotny uprawdopodobni, że jego skończenie doprowadzi do podjęcia zatrudnienia. Maksymalna wysokość bonu wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 3895,33 zł. W jego ramach mogą być sfinansowane koszty jednego lub kilku szkoleń. Może to być np. kurs zawodowy lub nadający uprawnienia zawodowe, przy czym pieniądze trafiają bezpośrednio do instytucji, która go organizuje. Ponadto środki z bonu szkoleniowego mogą posłużyć do opłacenia niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Bezrobotny może też otrzymać ryczałt na dojazd na kurs. Wynosi on nie więcej niż 150 zł, jeśli szkolenie trwa do 150 godzin, lub między 150 zł a 200 zł, jeśli jest dłuższy. Wreszcie bonem można sfinansować koszty zakwaterowania, o ile zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania kursanta. W takim przypadku przepisy przewidują trzy stawki ryczałtu: do 550 zł na szkolenie trwające do 75 godzin, od 550 zł do 1100 zł, gdy trwa od 75 do 150 godzin, oraz od 1100 zł do 1500 zł na kurs przekraczający 150 godzin. Gdyby uczestnictwo w kursie wiązało się z pokryciem dodatkowych kosztów, nie mogą być one sfinansowane bonem. Nie jest to możliwe również wtedy, gdy szkolenie jest droższe od wartości bonu. W takich sytuacjach różnicę w opłacie bezrobotny musi pokryć sam.
Podstawa prawna
Art. 66k ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy starosta przyzna bon na zasiedlenie
Pan Krzysztof ma 27 lat. Po skończeniu studiów wrócił do rodzinnej miejscowości, ale nie może znaleźć pracy. Firma, w której pracuje jego kolega, szuka nowego pracownika, ale podjęcie w niej zatrudnienia wiązałoby się z przeprowadzką. Siedziba firmy znajduje się w odległości 150 km od domu pana Krzysztofa. Czy na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w innym mieście może otrzymać środki z powiatowego urzędu pracy?
TAK
Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 lat, mogą skorzystać z adresowanych tylko do nich form pomocy. Między innymi jest to bon na zasiedlenie, który przysługuje bezrobotnemu podejmującemu zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub otwierającemu działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wsparcie na ten cel może być przyznane po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze odległość między domem a miejscem zatrudnienia musi wynosić nie mniej niż 80 km lub dojazd do niego środkami transportu zbiorowego będzie przekraczał trzy godziny dziennie. Ponadto bezrobotny będzie musiał pracować przez minimum 6 miesięcy, osiągać wynagrodzenie nie niższe od minimalnej pensji i podlegać ubezpieczeniu społecznemu. Wysokość bonu na zasiedlenie jest określana w umowie zawieranej ze starostą, ale nie może przekroczyć 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 7790,66 zł.
Podstawa prawna
Art. 66n ust. 1–2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy muszę udowodnić wydatki na mieszkanie
Pani Magdalena znalazła pracę w Krakowie i złożyła wniosek o bon na zasiedlenie. Czy po przeprowadzce będzie musiała przedstawić dokumenty potwierdzające, na co wydała przyznane pieniądze?
NIE
Przepisy nie wymagają, aby bezrobotny wskazywał, na co konkretnie przeznaczył bon na zasiedlenie. Nie oznacza to jednak, że nie musi się w ogóle z niego rozliczać. Po pierwsze w ciągu 30 dni od otrzymania bonu musi dostarczyć dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia. Z kolei w ciągu ośmiu miesięcy od uzyskania wsparcia powinien potwierdzić, że pozostawał w pracy przez wymagany okres, czyli sześć miesięcy. Natomiast gdyby okazało się, że czytelniczka pracę straciła, a potem znalazła inną, to w obu przypadkach ma siedem dni na przekazanie oświadczenia potwierdzającego te okoliczności (półroczny okres zatrudnienia nie musi być osiągnięty u jednego pracodawcy). Odpowiednich dokumentów, np. kopii umowy o pracę lub wydruku ze strony internetowej CEIDG, który potwierdzi założenie działalności gospodarczej, nie trzeba składać osobiście. Można je przesłać pocztą lub e-mailem. Jeśli jednak w wyznaczonym terminie nie zostaną dostarczone, trzeba będzie zwrócić całą kwotę wsparcia. Gdyby pozostawanie w zatrudnieniu trwało krócej niż 6 miesięcy, również konieczny będzie zwrot pieniędzy, ale w kwocie proporcjonalnej do tego okresu.
Podstawa prawna
Art. 66n ust. 3–5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy bonem można opłacić koszty stażu
Pan Łukasz skończył właśnie studia. Pracodawca, u którego miał praktyki, mógłby go przyjąć na staż. Czy jego koszty można sfinansować bonem?
TAK
Bon stażowy jest kolejną formą wsparcia, skierowaną do osób bezrobotnych niemających jeszcze 30 lat. Ma on wiele cech wspólnych z tradycyjnym stażem, który już od wielu lat jest jednym z instrumentów aktywizacji. Bon stażowy – podobnie jak szkoleniowy – daje gwarancję, że osoba bez pracy zostanie skierowana do wybranego przez siebie pracodawcy na okres sześciu miesięcy. Stanie się tak pod warunkiem, że firma zobowiąże się potem do zatrudnienia stażysty przez kolejne pół roku. W ramach tego bonu stażyście przysługuje prawo do stypendium, które wynosi 997,40 zł (120 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Dodatkowo finansowane są koszty przejazdu. Wsparcie na ten cel wynosi 605,40 zł i ma formę ryczałtu wypłacanego w miesięcznych ratach. Ponadto środkami z bonu mogą być pokryte koszty badań lekarskich i psychologicznych.
Podstawa prawna
Art. 66l ust. 1 i 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy szef dostanie refundację kosztów wynagrodzenia
Pani Weronika znalazła pracodawcę, który jest gotowy ją zatrudnić pod warunkiem uzyskania wsparcia z powiatowego urzędu pracy. Czy na ten cel może być przyznany jeden z bonów adresowanych do osób poniżej 30. roku życia?
TAK
Przyznanie bezrobotnemu bonu zatrudnieniowego oznacza, że wybrany przez niego pracodawca po przyjęciu go do pracy będzie otrzymywał zwrot części kosztów jego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Taka refundacja będzie wynosić maksymalnie 831,10 zł, czyli tyle, ile wynosi podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych (w okresie pierwszych trzech miesięcy jego pobierania). Obowiązkowy okres zatrudnienia będzie wynosił 18 miesięcy, z których 12 miesięcy będzie objętych zwrotem kosztów. Dodatkowo od początku tego roku możliwe jest uzyskanie nowego rodzaju refundacji wydatków na zatrudnienie osoby poniżej 30. roku życia. W jej ramach pracodawca otrzymuje jeszcze wyższy zwrot – maksymalnie 1850 zł – i przez dłuższy okres. Taka refundacja może być bowiem przyznana na 12 miesięcy, ale jednocześnie dłuższy jest też czas, w którym bezrobotny musi być utrzymany w zatrudnieniu, bo wynosi on kolejne 12 miesięcy.
Podstawa prawna
Art. 66m i art. 150f ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).
Czy wsparcie zależy od profilu bezrobotnego
Pan Tomasz chciałby skorzystać z bonu stażowego. Przechodzi właśnie procedurę, która zakwalifikuje go do jednego z trzech profili pomocy. Czy od tego, do którego zostanie zakwalifikowany, będzie uzależnione uzyskanie bonu?
TAK
Co do zasady każdy z czterech bonów jest przewidziany dla osób, którym przydzielony został drugi profil pomocy, ponieważ mogą one być objęte wszystkimi usługami i instrumentami aktywizacji bezrobotnych. W uzasadnionych przypadkach wsparcie może być przyznane również osobom z pierwszym profilem. Natomiast bony dla bezrobotnych poniżej 30. roku życia nie są przeznaczone dla tych, którym ustalono trzeci profil.
Podstawa prawna
Art. 33 ust. 2c ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).