Nowe przepisy o oskładkowaniu zleceń czasami nie będą miały zastosowania do wynagrodzeń wypłaconych już w 2016 r. Wszystko zależy od tego, czy umowa nadal trwa i jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń
Wiele umów-zleceń zawartych w 2015 r. lub nawet wcześniej jest kontynuowanych w 2016 r. W świetle nowych przepisów zasadą jest, że dla objęcia zleceniobiorcy obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi po 1 stycznia 2016 r. data zawarcia umowy nie ma znaczenia, a liczy się okres jej wykonywania. Wielu płatników zastanawia się, jak zatem rozliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy wypłacone w 2016 r. za pracę wykonywaną w roku poprzednim. Nie jest to takie oczywiste.
Reklama
Równocześnie dwa kontrakty

Reklama
Odpowiadając na to pytanie, należy przyjąć dwa stany faktyczne, jakie miały najczęściej miejsce. Pierwsza sytuacja polega na tym, że zleceniobiorca w 2015 r. wykonywał równocześnie dwie umowy-zlecenia. Z pierwszego kontraktu u płatnika A był zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast z drugiej umowy u płatnika B – tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż podstawa wymiaru składek z tej pierwszej umowy nie miała znaczenia.
W takim przypadku pierwsza umowa-zlecenie kontynuowana w 2016 r. nadal stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zleceniobiorca z 1 stycznia 2016 r. nie wybierze innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowego, płatnik A nie musi na nowo zgłaszać tej osoby do ZUS, ponieważ osoba ta jest już zgłoszona. Płatnik A, wypłacając wynagrodzenie np. w styczniu 2016 r. za pracę wykonywaną w grudniu 2015 r., powinien zachować się tak jak dotychczas. Jest zobowiązany od należnego wynagrodzenia naliczyć i potrącić ubezpieczonemu składki ZUS zgodnie z dokonanym wcześniej zgłoszeniem, a następnie sporządzić imienny raport ZUS RCA za styczeń 2016 r. rozliczający składki.
Inaczej wygląda rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego w styczniu 2016 r. z tytułu wykonywania w grudniu drugiej umowy-zlecenia, z której zleceniobiorca był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, a umowa jest kontynuowana.
W tym przypadku płatnik B na podstawie znowelizowanych przepisów musi ustalić na 1 stycznia 2016 r., jakim ubezpieczeniom będzie podlegał zleceniobiorca. Jeżeli zleceniobiorca przedłoży płatnikowi B dokumenty, z których będzie wynikać, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu pierwszej umowy-zlecenia i podstawa wymiaru składek z tej umowy wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, wówczas z tytułu wykonywania drugiej umowy nadal będzie podlegał tylko obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem w takiej sytuacji rozliczenie wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu nie ulegnie zmianie. Płatnik B tak jak dotychczas naliczy i potrąci składkę zdrowotną oraz sporządzi imienny raport miesięczny ZUS RZA.
Natomiast w sytuacji gdy zleceniobiorca oświadczy, że podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu pierwszej umowy, ale podstawa wymiaru składek z tej umowy jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas druga umowa staje się od 1 stycznia 2016 r. tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik B z tytułu drugiej umowy jest zobowiązany z 1 stycznia 2016 r. wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX i dokonać zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX i datą powstania obowiązku – 1 stycznia 2016 r. Z wyjaśnień ZUS zamieszczonych na stronie internetowej wynika, że „(...) w przypadku gdy zleceniobiorca uzyska przychód z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, jednakże w całości za okres sprzed 1 stycznia 2016 r., w którym podlegał wyłącznie obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, a umowa ta trwa po tej dacie, przychodu tego nie należy uwzględniać przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)”.
Po dokonanych zmianach w zgłoszeniu zleceniobiorcy w ZUS wypłata wynagrodzenia w styczniu 2016 r. za grudzień 2015 r. będzie obciążona tylko składką zdrowotną. Za styczeń płatnik jest zobowiązany sporządzić dwa imienne raporty miesięczne, w tym ZUS RZA, w którym wykaże podstawę i składkę zdrowotną należną od wynagrodzenia za grudzień z kodem ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00 oraz raport ZUS RCA z kodem 04 11 XX („zerowy”), jeżeli w styczniu nie wypłacono wynagrodzenia za okres od 1 stycznia 2016 r.
Ważne
Jeśli zleceniobiorca podlegał tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, to wypłacone w 2016 r. wynagrodzenie za 2015 r. może nie podlegać oskładkowaniu na nowych zasadach