Nowe świadczenie ma przynieść poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego. Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa, jednoznaczny sygnał, że rodzina to inwestycja. Państwo przejmuje część odpowiedzialności w ponoszeniu kosztów utrzymania dzieci. Program będzie zwiększał poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i w konsekwencji ma być również zachętą do posiadania potomstwa.
W obecnej sytuacji demograficznej Polski każdy, nawet najmniejszy przyrost liczby urodzeń jest pożądany i oczekiwany. Dzięki niewliczaniu 500 zł do dochodu nie stracą na tym korzystający z innych świadczeń i zasiłków. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko ma charakter wspierający. Będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wyniesie 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Na drugie i każde kolejne dziecko 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać wszystkim rodzinom, bez względu na osiągany dochód.
„Rodzina 500 plus” to pierwsze tak długofalowe wsparcie rodzin. W programie przewidziano bardzo długi okres finansowania – od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez nie pełnoletniości. Rocznie rodzice otrzymają 6000 zł na dziecko. Oznacza to, że przez 18 lat rodzina uzyska w sumie 108 tys. zł pomocy na jednego potomka.
Wsparcie rodzin z dziećmi na utrzymaniu poprzez świadczenie wychowawcze jest pierwszym instrumentem polityki rodzinnej po 1989 r. stosowanym na tak szeroką skalę. Będzie to największy strumień środków z budżetu państwa adresowany do rodzin (ok. 23 mld zł rocznie). To wielka inwestycja w rodzinę. Podobne mechanizmy stosowane w większości krajów UE przynoszą oczekiwane rezultaty i sprawiają, że dzieci rodzi się więcej.
Program „Rodzina 500+” to pierwszy i najważniejszy systemowy program skierowany do wszystkich polskich rodzin z dziećmi. To pierwszy krok w realizacji kompleksowej polityki rodzinnej. W 2016 r. resort rodziny i pracy zamierza również wypracować strategiczny plan działań na rzecz poprawy wskaźnika dzietności oraz poprawy sytuacji rodzin, które wychowują dzieci.
Lepsza sytuacja finansowa przekłada się na wzrost liczby urodzeń
Wszystkie teksty zostały przygotowane przez specjalistów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej