Rodzinę stanowią osoby w związku małżeńskim i pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, w tym także z poprzednich związków, nawet jeśli małżeństwo nie posiada wspólnego potomstwa. 500 zł będzie przysługiwało w takim przypadku na każde dziecko w rodzinie do momentu ukończenia przez nie 18 lat.
Związki partnerskie
Rodzinę stanowią także rodzice żyjący w nieformalnym związku i wychowywane przez nich dzieci (do ukończenia 25. roku życia) z poprzednich związków, o ile rodzice ci wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko.
Rodziną nie są natomiast osoby niepozostające w związku małżeńskim i nieposiadające wspólnych dzieci. W takim przypadku każdy z rodziców może oddzielnie ubiegać się o świadczenie wychowawcze na własne dzieci do 18 lat, które wychowuje.
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe bez względu na dochód. Dziecko do 25. roku życia, pozostające na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto (1200 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne). Dodatkowo wliczane będą również te, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.