Osoby starające się o świadczenie wychowawcze będą mogły złożyć odpowiedni formularz w formie elektronicznej nie tylko za pośrednictwem Emp@tii, ale też przy wykorzystaniu systemu informatycznego ZUS lub banku oferującego takie usługi.
pdf icon Rozporządzenie wprowadzające program 500 plus z wnioskiem
pobierz plik
Taka poprawka została wprowadzona przez komisję polityki społecznej i rodziny do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który dziś ma zostać uchwalony przez Sejm. Dodatkowo komisja doprecyzowała przepisy związane z wypłacaniem świadczenia za miesiąc, w którym dziecko się urodzi lub skończy 18 lat. W takich sytuacjach będzie ono przysługiwać w niepełnej wysokości. Ponadto zmodyfikowana została definicja rodziny. W przypadku, gdy nad małoletnim sprawowana jest opieka naprzemienna i 500 zł będzie dzielone między obydwoje rodziców, to maluch będzie wliczany do składu obydwu rodzin. Kolejna kwestia, która została uregulowana, jest związana z ubieganiem się przez rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka o dodatek wychowawczy. Aby otrzymać świadczenie od momentu obowiązywania nowych przepisów będą musieli – podobnie jak biologiczni rodzice – złożyć wniosek w tej sprawie w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowej regulacji. – Komisja przyjęła też poprawkę, która umożliwi Radzie Ministrów podwyższanie w przyszłości kwoty świadczenia wychowawczego i kryteriów dochodowych – mówiła Beata Mazurek, poseł PiS.
Podczas drugiego czytania projektu posłowie opozycji złożyli szereg poprawek, które nie zostały uwzględnione podczas prac komisji. Postulowali m.in. całkowite zniesienie kryterium dochodowego lub w odniesieniu do samotnych rodziców. Powtórzyła się też propozycja wprowadzenia zasady złotówka za złotówkę, która zakłada, że świadczenie byłoby wypłacane w niższej wysokości w zależności od tego, o ile zostanie przekroczony ustawowy próg. – Mechanizm ten był popierany przez PiS w poprzedniej kadencji – argumentował Krystian Jakubas, poseł PSL.
Jednak szanse na przyjęcie najważniejszych poprawek są niewielkie, bo nie są popierane przez rząd i parlamentarną większość ze względu na zwiększenie kosztów realizacji programu 500 plus dla budżetu państwa. Natomiast na akceptację mogą liczyć poprawki zakładające, że rodzic zostanie zwolniony z odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, jeśli otrzymywał je w wyniku błędu, a o dodatek wychowawczy będą mogły starać się osoby prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
2 mld zł więcej kosztowałaby wypłata świadczenia wychowawczego, gdyby uwzględnić zasadę złotówka za złotówkę
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po II czytaniu