Osoby starające się o świadczenie wychowawcze będą mogły złożyć odpowiedni formularz w formie elektronicznej nie tylko za pośrednictwem Emp@tii, ale też przy wykorzystaniu systemu informatycznego ZUS lub banku oferującego takie usługi.
Taka poprawka została wprowadzona przez komisję polityki społecznej i rodziny do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który dziś ma zostać uchwalony przez Sejm. Dodatkowo komisja doprecyzowała przepisy związane z wypłacaniem świadczenia za miesiąc, w którym dziecko się urodzi lub skończy 18 lat. W takich sytuacjach będzie ono przysługiwać w niepełnej wysokości. Ponadto zmodyfikowana została definicja rodziny. W przypadku, gdy nad małoletnim sprawowana jest opieka naprzemienna i 500 zł będzie dzielone między obydwoje rodziców, to maluch będzie wliczany do składu obydwu rodzin. Kolejna kwestia, która została uregulowana, jest związana z ubieganiem się przez rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka o dodatek wychowawczy. Aby otrzymać świadczenie od momentu obowiązywania nowych przepisów będą musieli – podobnie jak biologiczni rodzice – złożyć wniosek w tej sprawie w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowej regulacji. – Komisja przyjęła też poprawkę, która umożliwi Radzie Ministrów podwyższanie w przyszłości kwoty świadczenia wychowawczego i kryteriów dochodowych – mówiła Beata Mazurek, poseł PiS.