Istnieje wiele możliwości zredukowania kosztów składek ponoszonych przez firmę oprócz znanych wszystkim preferencyjnych stawek przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności. Składki mogą być bowiem opłacane w niższej wysokości bądź też można uzyskać ich refundację także na innych mniej popularnych zasadach.
Przedsiębiorca niepełnosprawny
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zrefundować osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
WARUNKI UZYSKANIA
Niepełnosprawny wykonujący działalność gospodarczą powinien:
● mieć orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności;
● być zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłacać je w całości (od 1 października 2015 r. dopuszczalna zwłoka wynosi 14 dni);
● nie mieć zaległości wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł.
JAKA KWOTA
Refundacja przysługuje do wysokości składki obliczonej od kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – od stycznia do grudnia 2016 r. kwoty te wynoszą:
● 474,92 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
● 194,64 zł – na ubezpieczenie rentowe.
Oznaczają one refundację maksymalną (100 proc. składek), jej wysokość uzależniona jest jednak od posiadanego stopnia niepełnosprawności i wynosi:
● 100 proc. składek – osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – łącznie 669,56 zł;
● 60 proc. składek – osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – łącznie 401,74 zł;
● 30 proc. składek –osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – łącznie 200,87 zł.
TERMINY
Przedsiębiorca składa wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowego wniosku o wypłatę refundacji PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy należną kwotę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz informuje wnioskodawcę o sposobie jej ustalenia, jeżeli kwota ta różni się od kwoty wskazanej we wniosku.
Jednorazowy zwrot
Jednorazowy zwrot składek może uzyskać każdy przedsiębiorca, ale musi zatrudnić specyficzną kategorię pracownika. Musi to być osoba skierowana przez powiatowy urząd pracy, dla której wykonano profil pomocy oraz zaplanowano tę formę pomocy w indywidualnym planie działania. O takich bezrobotnych należy dowiadywać się w urzędzie pracy.
WYSOKOŚĆ I WARUNKI POMOCY
Refundacja składek w takim wypadku może nastąpić, gdy:
● pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, oraz
● po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.
Wysokość jednorazowo refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć 300 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia przez pracodawcę warunków zwrotu. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 1850 zł brutto.
GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Pracodawca musi złożyć wniosek w urzędzie pracy. Wnioski są dostępne w siedzibie urzędu lub na stronach internetowych tych jednostek. Trzeba do niego dołączyć m.in. oświadczenie o niezaleganiu z wypłacaniem wynagrodzeń i składek. O pozostałe dokumenty PUP może wzywać w toku sprawy.
UWAGA!
Wniosek o refundację należy złożyć jeszcze przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd pracy, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tych zasadach.
Prace interwencyjne
Firma zatrudniająca pracowników interwencyjnych może zyskać finansowo. Prace interwencyjne mogą być zorganizowane na dowolnym stanowisku pracy, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Podstawowy warunek – muszą dotyczyć bezrobotnego zakwalifikowanego w tym zakresie przez urząd pracy.
Prace mogą trwać 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat. Czas refundacji wynosi od 6 miesięcy do 4 lat.
JAKIE KORZYŚCI
Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy, otrzymuje zwrot części kosztów, tj.: wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne.
WYMOGI FORMALNE
Wniosek składa się do urzędu pracy. Dodatkowe wymagane dokumenty określi szczegółowo ten urząd.
UWAGA!
Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem bezrobotnego. Dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu i podpisaniu umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej na tych zasadach.
ROZWIĄZANIE UMOWY
Podobnie jak w przypadku refundacji składek w innych trybach, tak i przy tej formie pomocy istnieje ustawowy obowiązek utrzymania zatrudnienia:
● przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy),
● przez okres 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej)
po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Niewywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
Pracownicy na stażu
Staż to specyficzna forma świadczenia pracy, w której wykonujący ją podpisuje umowę nie z pracodawcą, lecz z urzędem pracy. Pracodawca nie wypłaca więc takiej osobie wynagrodzenia, a co za tym idzie – także składek na ubezpieczenie społeczne. Ustawodawca, chcąc zachęcić firmy do przyjmowania stażystów, zadbał, aby nie ponosili oni kosztów z tym związanych. Przedsiębiorca może więc sporo zaoszczędzić, przyjmując bezrobotnego na staż.
Z KIM UMOWA
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą przez powiatowy urząd pracy według określonego programu. Program powinien określać:
● nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy,
● zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
● rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
● sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
● opiekuna osoby objętej programem stażu.
Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że składając wniosek, mogą wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcą przyjąć na staż.
Staż trwa 6 lub 12 miesięcy, gdy bezrobotny ukończył 30 lat.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, które od 1 stycznia 2016 r. wynosi 997,40 zł.
Biznesmen rolnikiem
Składek od prowadzenia działalności może uniknąć także osoba, która jest jednocześnie i przedsiębiorcą, i rolnikiem. Jeśli spełni kilka warunków, będzie mogła opłacać tylko składki do KRUS.
Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:
● podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;
● złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu;
● nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
● nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
● z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie może osiągnąć dochodu, od którego zapłaci więcej niż 3204 zł podatku dochodowego (za 2015 r.).
UBEZPIECZENIE ROLNICZE KORZYSTNIEJSZE
Składki i świadczenia są dużo niższe dla rolników niż dla osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeń.
Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne o najniższym areale powierzchni do 50 hektarów zapłaci łącznie za kwartał kwotę 654 zł (w tym składki emerytalno-rentowe 528 zł i pozostałe – 126 zł). Miesięcznie jest to więc kwota 218 zł.
Przedsiębiorca zapłaci za miesiąc (po okresie preferencyjnym) kwotę co najmniej 1121,52 zł (w tym składki na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem chorobowego 772,96 zł, ubezpieczenie zdrowotne 288,95 zł i Fundusz Pracy 59,61 zł). Przedsiębiorca, który spełni warunki ustawowe, może więc sporo zaoszczędzić.
Bezrobotni do 30. roku życia
Jest to szczególna forma pomocy ukierunkowana na bezrobotnych do 30. roku życia, czyli osób młodych często bez doświadczenia zawodowego.
DLA KOGO REFUNDACJA
Podobnie jak w przypadku refundacji jednorazowej, ta refundacja może być przyznana za skierowanego do pracy bezrobotnego do 30. roku życia, o ile jest zatrudniony po raz pierwszy w życiu oraz spełnia wymogi urzędu pracy.
WARUNKI POMOCY
Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne wypłacana jest przez okres do 12 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji po rygorem zwrotu otrzymanych środków.
Podobnie jak w przypadku refundacji jednorazowej, tak i w tym przypadku wszelkie formalności, w tym wniosek, należy składać we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.
UWAGA!
W przypadku:
● rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji, lub
● niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy, pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
WYMIANA PRACOWNIKA
Do pracodawcy będzie skierowana nowa osoba w przypadku gdy:
● umowę o pracę rozwiązał sam uprzednio skierowany bezrobotny,
● umowę rozwiązano na podstawie art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),
● stosunek pracy wygasł w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem 6 miesięcy.