Płatnik nie odprowadza od niego zaliczki na podatek dochodowy. Przychód z tego tytułu będzie musiał zostać uwzględniony przez samego zainteresowanego w rocznym PIT
Zleceniobiorca, który jest zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i u którego minął okres wyczekiwania, może skorzystać z zasiłku chorobowego, jeśli jest niezdolny do pracy. Świadczenie dla zleceniobiorcy jest rozliczane jednak na innych zasadach niż zasiłek dla pracownika, chyba że umowę-zlecenie zawieramy z własnym pracownikiem, kiedy to przychód ze zlecenia włącza się do podstawy wymiaru zasiłku, o ile umowa trwa. Tak wyliczony zasiłek jest opodatkowany i wliczony do przychodów ze stosunku pracy tak samo jak wynagrodzenie. Jeśli jednak zleceniobiorca nie jest naszym pracownikiem, zasady związane z rozliczeniem zasiłku chorobowego są odmienne.
Data wypłaty ma znaczenie
Zleceniobiorca, który podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, może zostać zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po trzech miesiącach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nabywa prawo do zasiłku. Już od pierwszego dnia choroby będzie to jednak zasiłek, a nie wynagrodzenie chorobowe, jak ma to miejsce w przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie przez pierwsze 33 lub 14 dni niezdolności do pracy w danym roku. Zasady ustalania podstawy wymiaru tego świadczenia są różne niż u zatrudnionych na etat, choć także bierze się pod uwagę okres 12 miesięcy sprzed zachorowania. Różnica w zaliczaniu poszczególnych miesięcy do zasiłku jest taka, że dla pracownika ważne jest, za jaki okres wynagrodzenie jest wypłacone, natomiast bez znaczenia jest data wypłaty wynagrodzenia. U zleceniobiorcy zaś istotny jest termin wypłaty i nie bada się, za jaki okres wykonywania obowiązków otrzymał wynagrodzenie.
Inne źródła zarobkowania
Również dla celów podatkowych te dwa świadczenia, choć nazwane tak samo, inaczej się rozlicza. Zasiłek pracownika jest opodatkowany, natomiast zasiłek zleceniobiorcy już nie. Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy jest przychodem z innych źródeł (a nie z działalności wykonywanej osobiście), dlatego nie stanowi on podstawy opodatkowania. Od zasiłku chorobowego zleceniobiorcy nie pobiera się więc zaliczki na podatek. Zleceniobiorca otrzyma zasiłek w kwocie brutto równej kwocie netto. Tym samym do PIT11 dla zleceniobiorcy nie można dopisać kwoty zasiłku.
Należy dla niego wystawić dodatkowy dokument (PIT-8C), gdzie umieszcza się kwotę brutto wypłaconego zasiłku. PIT-8C należy dostarczyć zleceniobiorcy i urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego za rok poprzedni. Jeśli płatnik zamknął firmę przed upływem tego terminu, dokument ten powinien zostać złożony nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności. Informacje zawarte w otrzymanym od zleceniodawcy PIT-8C zleceniobiorca ma obowiązek uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym wraz z innymi przychodami i odprowadzić podatek według skali podatkowej. [przykład]
PRZYKŁAD
Zwolnienie przez cały miesiąc
Zleceniobiorca wykonywał umowę-zlecenie w 2015 r., a jego miesięczne wynagrodzenie wynosiło 1000 zł brutto i było wypłacane na koniec każdego miesiąca. W listopadzie 2015 r. nie wykonywał czynności cały miesiąc, bo był na zwolnieniu lekarskim.
Jak ustalić wysokość zasiłku za 30 dni listopada?
Krok 1
Należy ustalić przychody sprzed zachorowania, czyli za okres od stycznia do października 2015 r.
Przychodem jest więc kwota: 1000 zł * 10 miesięcy = 10 000 zł
Krok 2
Należy pomniejszyć o część obowiązkowych składek, czyli o 13,71 proc., i podzielić przez liczbę miesięcy osiągania przychodu, czyli w tym przypadku przez 10.
10 000 zł – 13,71 proc. = 8629 zł / 10 miesięcy = 862,90 zł = podstawa wymiaru zasiłku.
Krok 3
Należy wyliczyć stawkę dzienną.
Zasiłek za zwykłą chorobę wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, a więc stawka dzienna to 1/30 podstawy wymiaru zasiłku * 80 proc.
862,90 / 30 * 80 proc. = 23,01 zł.
Zasiłek za 30 dni listopada wynosi więc 690,30 zł (23,01 zł * 30 dni). Kwota nie jest ani oskładkowana, ani opodatkowana, wobec czego na rachunek zleceniobiorcy należy przelać kwotę 690,30 zł.
Jakie dane wpisać do PIT 11 i PIT 8C za 2015 r.?
W PIT-11 za 2015 r. należy ująć wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy-zlecenia, czyli 1000 zł * 11 miesięcy = 11 000 zł.
Dodatkowo zleceniobiorcy należy wystawić PIT-8C za 2015 r., wpisując tam zasiłek chorobowy w kwocie 690,30 zł.
Luty 29 piątek do tego dnia płatnik ma obowiązek przekazać zleceniobiorcy i urzędowi skarbowemu rozliczenie wypłaconych przez niego zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (formularz PIT-8C) za 2015 r.
Podstawa prawa
Art. 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)