Każda firma może otrzymać dofinansowanie do wypłaconej pensji pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioskowanie odbywa się zdalnie i łatwo się tego nauczyć

Dofinansowanie dla firmy z tytułu zatrudnienia osoby z orzeczeniami może być niemałym zastrzykiem środków na konto. Jak to działa? Pierwszym krokiem jest zatrudnienie pracownika z ważnym orzeczeniem na umowę o pracę, przy czym wymiar etatu nie ma znaczenia, może to być cały albo np. 1/2. Pensja dla takiego pracownika musi być wypłacona terminowo albo przelewem albo przekazem pieniężnym na poczcie - czyli tak, by pozostał po tym dokument (pensja do ręki wyklucza możliwość ubiegania się o dofinansowanie). Terminowo należy też opłacić ZUS za danego pracownika.

Jak wnioskować?

Formularz Wn-D (fragment) / Media
Formularz INF-D-P (fragment) / Media

Tuż po zapłaconej pensji można złożyć w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pierwszy wniosek Wn-D o wypłatę dofinansowania do wypłaconej pensji. Przy pierwszym wnioskowaniu trzeba też dołączyć jednorazowo kilka dodatkowych dokumentów. Mianowicie chodzi o kopie:

  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS)
  • zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON
  • decyzji o nadaniu NIP

Ponadto należy dołączyć sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takich sprawozdań (link do wzoru).

Oprócz formularza Wn-D oraz innych wymienionych już dokumentów dodatkowo składamy też formularz INF-D-P dotyczący pensji wypłaconej konkretnemu pracownikowi. Aktualne formularze Wn-D oraz INF-D-P można znaleźć na stronie PFRON-u (link). Pierwszy wniosek o dofinansowanie zawsze składany jest w formie papierowej i przesyłany pocztą lub składany osobiście w warszawskiej centrali Funduszu (adres: Al. Jana Pawła II 13, 00–828 Warszawa). Natomiast kolejne wnioski w kolejnych miesiącach można już składać elektronicznie poprzez tzw. SODiR online dostępny poprzez stronę www.sod.pfron.org.pl (link). SODiR to skrót od pełnej nazwy: System Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

PFRON nadaje każdej firmie login i pierwsze hasło. Po zalogowaniu można tam wypełniać formularze Wn-D i INF-D-P i wysyłać gotowe do akceptacji. Ułatwieniem jest nie tylko szybkość i brak kosztów wysyłki, ale także to, że formularzy nie trzeba za każdym razem wypełniać w całości od nowa, bo mają one już w pamięci dane firmy i pracowników, dla których ubiegamy się o dofinansowanie. Trzeba tylko każdorazowo wpisać wypłaconą kwotę pensji oraz wyliczyć w formularzu Wn-D tzw. efekt zachęty.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pensji jednego pracownika składamy jeden formularz Wn-D i jeden INF-D-P. Jeśli ubiegamy się o dofinansowanie dla np. 5 czy 30 pracowników - wówczas składamy nadal jeden formularz Wn-D i po jednym INF-D-P dla każdego pracownika.

Po wysłaniu wniosku Fundusz wypłaca dofinansowanie w ciągu 25 dni kalendarzowych na podane konto firmy. Status danego wniosku można na bieżąco śledzić online na swoim koncie firmowym w systemie SODiR. Zdarza się, że wniosek zawiera błędy - wówczas Fundusz zażąda korekty. Błędem jest np. wpisanie cyfry 0,0 zamiast 0,00 w formularzu (musi być podwójne zero po przecinku).

Bardzo ważne są kwestie techniczne przy składaniu wniosku online. Aplikacja SODiR ma bowiem swoje wady i pracuje stabilnie tylko w przeglądarce Internet Explorer lub Mozilla Firefox. Nie jest natomiast zalecane, by składać wniosek online poprzez Google Chrome czy inne przeglądarki. Bardzo istotna jest także używana wersja wtyczki. Aby używać aplikacji SODIR online wymagana jest instalacja wtyczki Java 7.80 lub 8.45. Nie są to najnowsze wersje, więc przed rozpoczęciem pracy z SODiR-em należy upewnić się, że mamy na komputerze właśnie tę starszą wersję Javy, a nie najnowszą.

Stawki dofinansowania

Comiesięczne dofinansowanie do wypłaconej pensji pracownika z orzeczeniem wynosi maksymalnie:

  • 1800 zł – gdy pracownik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności
  • 1125 zł – gdy pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • 450 zł – gdy pracownik ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności

Jeśli u danego pracownika orzeczono tzw. schorzenie specjalne, czyli chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję lub wadę wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym - wówczas maksymalne stawki dofinansowania są zwiększane o 600 zł i wynoszą:

  • 2400 zł – gdy pracownik ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności
  • 1725 zł – gdy pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności
  • 1050 zł – gdy pracownik ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności

Podane wyżej stawki są stawkami maksymalnymi. Fundusz nie finansuje 100 proc. kosztów pracy brutto, tylko maksymalnie 75 proc. faktycznie i terminowo poniesionych kosztów zatrudnienia pracownika z orzeczeniem.

Przykład: Firma Iks zatrudnia Jana Kowalskiego z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu wady wzroku (na orzeczeniu widnieje oznaczenie 04-O). Pracownik został zatrudniony na pełny etat z pensją minimalną 1850 zł brutto/msc. Koszty pracodawcy w tym przypadku wynoszą 2231,28 zł/msc. Firma wnioskuje do PFRON o dofinansowanie. Ile otrzyma na konto? Obliczmy: 2231,28 x 75 proc. = 1673,46 zł (maks. stawka wynosi w tym przypadku 1725 zł, ale nie jest tu osiągana).

W jakim przypadku firma uzyska maksymalne możliwe miesięczne dofinansowanie - 2400 zł? Stanie się tak, gdy zatrudni osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności np. z powodu schizofrenii lub daleko posuniętego niedowidzenia lub całkowitego niewidzenia. Dając takiej osobie umowę o pracę ze stawką ok. 2650 zł brutto firma będzie ponosiła całkowite koszty na poziomie ok. 3200 zł. Daje to: 3200 x 75 proc. = 2400 zł dofinansowania za terminowo wypłacone wynagrodzenie.

Więcej szczegółowych informacji o dofinansowaniu PFRON do wynagrodzeń pracowników>>>