Kandydatami na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów nie mogą być osoby, które ukończyły 70 lat. To może być niezgodne z konstytucyjną zasadą równości. O wyjaśnienie w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra nauki Jarosława Gowina.
– Przewodniczący komisji ds. etyki w nauce zwrócił moją uwagę na problem ograniczenia praw pracowników naukowych i akademickich ze względu na wiek – wskazuje w piśmie do ministra dr Adam Bodnar, RPO. Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów są wybierani przez osoby posiadające tytuł profesora. Kandydatów mogą przedstawiać rady wydziałów posiadających uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Nie mogą jednak wskazywać osób, które ukończyły 70. rok życia. Zdaniem RPO to ograniczenie może być niezgodne z art. 32 konstytucji. Wskazuje on, że wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze. Ponadto nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
– Ponadto takie ograniczenie uniemożliwia uczestniczenie w działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów osobom, które swoją wiedzą merytoryczną i bogatym doświadczeniem mogłyby przyczynić się do usprawnienia jej prac – dodaje dr Adam Bodnar.